Flygbild över planområdet.

  Fotograf: Slagboom en Peeters Copyright Varbergs kommun

  Nya flerbostadshus i Bua

  • Detaljplanen prövar om det är lämpligt att uppföra nya flerbostadshus för att ersätta delar av Varbergs Bostads befintliga bestånd på Violvägen.

  Vad planeras?

  Detaljplanen prövar lämpligheten av att ersätta delar av Varbergs Bostads befintliga bestånd med ny bebyggelse om ca 180 lägenheter i flerbostadshus. Platsens läge i anslutning till Buavägen ger också möjligheten att utveckla Buas entré.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2021 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Bua

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Bua 1:49

  Dnr: SBK-2021-305

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.