Flygbild över programområdet Bua

  Foto: LG-Foto

  Planprogram för Bua

  Bua står inför en omfattande utveckling eftersom det finns ett stort intresse av att utveckla och bygga nya bostäder. Fler bostäder innebär också att service och infrastruktur behöver utvecklas. För att få ett helhetsperspektiv och säkerställa att den samlade utvecklingen genomförs på ett hållbart sätt arbetar stadsbyggnadskontoret just nu med att ta fram ett planprogram för Bua.

  Vad har gjorts?

  Under 2021 och 2022 har stadsbyggnadskontoret genomfört ett arbete med att kartlägga kända utbyggnadsplaner i Bua. Arbetet inkluderade även arbetsmöten och dialog med andra förvaltningar, exploatörer och politiker. Slutsatserna har sammanställts i en rapport kallad Färdplan Bua.

  Färdplan Bua belyser att om de planer som önskas genomföras i Bua blir verklighet, står orten inför en stor förändring. Bua som idag är hemort till cirka 2 000 personer skulle år 2035 kunna uppnå ett invånarantal på cirka 4 000 invånare. Den största möjliga utbyggnaden i antal bostäder står det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostad AB för.

  Programmet har också identifierat ett behov av samordning av ett antal kommande frågor inom planarbeten. Det handlar till exempel om utredningar av olika slag som behöver ses i större perspektiv. Byggnadsnämnden har därför beslutat att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram.

  Under två dagar i maj 2022 genomfördes dialogträffar i Bua center för att informera och ta emot synpunkter kring Buas utveckling. På plats fanns samhällsplanerare från Varbergs kommun och representanter från fastighetsbolagen OBOS och Varbergs Bostad. Runt 150 personer kom dit och ställde frågor och delade med sig av sin bild av hur Bua borde utvecklas. Under några veckor i maj fanns också möjligheten att skicka in tankar om samhällets utveckling via webben. 80 svar kom in via den digitala enkäten.

  Läs mer om arbetet med Färdplan Bua här: Färdplan Bua


  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 22 september 2022 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för Bua. Nu pågår arbete med att ta fram en samrådshandling. När den är klar ska byggnadsnämnden besluta om att ställa ut programförslaget på samråd.

  Parallellt med planprogrammet arbetar stadsbyggnadskontoret med tre detaljplaneuppdrag i Bua. Utöver de pågående detaljplanerna, har byggnadsnämnden beslutat om positivt planbesked för ytterligare bostäder i centrum. Det har också kommit förfrågningar ring planläggning inom det utvecklingsområde som är utpekat i översiktsplanen. Sammantaget visar dessa uppdrag att det finns en positiv tro på Buas utveckling.

  Planprogrammet kommer bland annat att studera förutsättningarna för utveckling av Bua centrum med ett kompletterande utbud av service och bostäder, och en utveckling av offentliga platser och gröna miljöer. En viktig utgångspunkt är att ge förutsättningar för en utveckling av ett centrum som stödjer den växande orten. Utöver detta kommer planprogrammet också att studera förutsättningarna för utveckling av Bua hamn som både levande fiskeverksamhet och attraktivt turistmål. Planprogrammet ska säkerställa att frågor som är gemensamma för flera detaljplaner hanteras samordnat och i ett tidigt skede.

  Programhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  John Ljungberg
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Bua

  Användning: Bostäder och service

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Planprogram för Bua

  Dnr: SBK-2022-1002

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.