Ett blått dokument med landskapsbild, ljusblå bakgrund

  Detaljplan

  En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  Ett planförslag tas fram med i dialog med den sökande och berörda förvaltningar och bolag. Det skickas sedan ut på samråd till grannar, myndigheter och organisationer. Synpunkter sammanställs och ligger till grund för en bearbetning av planförslaget innan det skickas ut för granskning. Det finns då möjlighet att åter lämna synpunkter på planförslaget.

  Efter granskningstiden ställs synpunkterna samman och bemöts i ett granskningsutlåtande som ska skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

  Det är oftast byggnadsnämnden som beslutar att anta en detaljplan, men när det gäller detaljplaner som är av stort allmänt intresse är det kommunfullmäktige som antar planen. Om ingen överklagar kommunens beslut att anta en detaljplan, vinner den laga kraft efter tre veckor.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: