Illustration av dokument som är godkänt

  Planbesked

  Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan behöver ansöka om planbesked. Det är stadsbyggnadskontoret som i dialog med övriga delar av kommunen bedömer om en sådan detaljplanering är lämplig. Beslut om planläggning fattas av byggnadsnämnden och kan inte överklagas.

  Översiktsplanen, andra strategiska dokument och lokala förutsättningar är några faktorer som vägs in i beslutet om vilka ansökningar som leder vidare till en detaljplan.

  Planprogram

  Ibland behövs ett helhetsgrepp för ett större område och då görs ett planprogram. Programmet beskriver platsens förutsättningar, lämplig markanvändning och kopplingar till resten av staden. Programmet blir sedan underlag för arbetet med detaljplanen.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: