Flygfoto över Varbergs nordvästra centrum med hamnen ovan i bild. 

  Foto: L-G Foto

  Markanvisningar

  En markanvisning är kommunalt ägd mark, som kommunen ser som möjlig att utveckla och bebygga. Vi ställer krav på hur en sådan utveckling kan se ut och säljer eller upplåter sedan marken. Exploatörer och byggherrar kan anmäla sitt intresse för att bygga på marken.

  Markanvisning i Träslövsläge skjuts fram

  Varbergs kommun har fattat beslutet att skjuta fram markanvisningen i Träslövsläge, till dess att det finns en lagakraftvunnen detaljplan för området.

  Markanvisning skjuts fram

  Kommande markanvisningar

  Är du intresserad av att få information om kommande markanvisningsprojekt? Anmäl dig i vår e-tjänst:

  Riktlinjer

  Varbergs kommun har antagna riktlinjer för exploateringsavtal, markanvisning och markförsäljning, som beskriver hur vi jobbar med markanvisningar.

  Riktlinje för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark Pdf, 171 kB.

  Bilaga Riktlinjer för exploateringsavtal, markanvisningar och markförsäljning Kap 5.pdf Pdf, 172.5 kB.

  Markanvisningsplan

  I markanvisningsplanen identifieras ett antal fastigheter i kommunal ägo, som bedöms vara intressanta att utveckla vidare, i första hand för bostäder. Planen fokuserar på stadens centrala delar och kommunens serviceorter. De områden som finns i planen har studerats utifrån strategiska dokument, så som översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, ortsutvecklingsstrategier, bebyggelsestrategi och trafik- samt grönstrategi.

  Markanvisningsplanen möjliggör för exploatörer och byggherrar, med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling, att bidra till bostadsförsörjning som svarar mot kommunens målsättningar, till exempel avseende olika upplåtelseformer, boendekvaliteter, miljöhänsyn och hyresnivåer.

  Planen aktualiseras årligen och den senaste versionen av markanvisningsplanen antogs av kommunstyrelsen den 31 maj 2022 och omfattar åren 2022-2026.

  Markanvisningsplan för bostäder 2022-2026 Pdf, 1.2 MB.

  Utskriftsversion av Markanvisningsplan för bostäder 2022-2026 Pdf, 13.8 MB.

  Markanvisningsplan i Varbergskartan

  I kartan nedan kan du se de områden som är utpekade i den senaste versionen av markanvisningsplanen.

  Så går en markanvisning till

  Markanvisningsprocessen

  1. Markanvisningsområde

   Det aktuella området finns med i kommunens markanvisningsplan. Området är utpekat i kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplan eller en ortsutvecklingsstrategi. Området kan också vara lämpligt för byggnation utifrån sin närhet till stadskärnan, havet eller parkområden.

  2. Förstudie

   I förstudien bedömer kommunen om området är lämpligt för ny byggnation. Området studeras ur flera perspektiv, till exempel behov av olika typer av bostäder, naturvärden, trafikfrågor och ekonomi.

  3. Planbesked

   Om förstudien visar att området är lämpligt för markanvisning söker kommunen planbesked.

  4. Markanvisning

   Markanvisning sker genom tävling eller direktanvisning.

  5. Val av exploatör

   Kommunen skriver avtal med vald exploatör.

  6. Detaljplanearbete

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  7. Bygglov

   När detaljplanen har vunnit laga kraft behöver exploatören söka bygglov för de fastigheter som ska byggas på området.

  8. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Kommunstyrelsens förvaltning
  Mark och exploatering
  Fakta

  Exploatörer och byggherrar kan anmäla sitt intresse för att bygga på kommunal mark i en så kallad markanvisning.