Illustration av en karta med en kartnål

  En ny översiktsplan behövs

  Vi behöver planera för hur Varbergs kommun kan fortsätta att utvecklas och växa hållbart de kommande decennierna. I arbetet med att planera vårt framtida Varberg är översiktsplanen ett viktigt verktyg.

  Översiktsplanen styr användning av mark och vatten

  En översiktsplan beskriver hur mark och vatten kan användas på ett hållbart sätt. Översiktsplanen beskriver både hur kommunen kan bevaras och hur den kan utvecklas på sikt. Planen visar till exempel:

  • nya områden för bostäder i staden och i mindre samhällen
  • nya verksamhetsområden
  • större vägar, järnväg
  • värdefulla områden att bevara, till exempel jordbruksmark och naturområden

  Översiktsplan ska hålla länge och ha ett långsiktigt perspektiv. Det kan exempelvis handla om var kommunen vill se utveckling inom de kommande 20-30 åren.

  Planen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Den används som ett stöd och underlag för detaljplaner och vid bygglov.

  Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande och spelar en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling. Till exempel får kommunen och andra aktörer lättare att investera i infrastruktur, nya bostäder och lokaler när man har en tydlig bild av hur kommunen ska utvecklas.

  Översiktsplan 2010

  En ny plan behövs

  Enligt kommunens uppskattning kommer Varberg växa till cirka 90 000 invånare år 2050. För att Varberg ska växa hållbart krävs god planering. Det behövs en ny översiktsplan, som anger hur vi i framtiden bör använda våra mark- och vattenområden. Vi behöver ta till oss ny kunskap och nya erfarenheter för att kunna skapa goda livsmiljöer där vi hushållar med naturens resurser och begränsar vår påverkan på klimatet.

  Sedan den nuvarande planen antogs 2010 har det skett förändringar i lagar och i befolkningens sammansättning utifrån olika faktorer. Miljöförändringar, större infrastrukturprojekt och teknisk utveckling inom många områden gör också att det behövs en ny översiktsplan.

  Så tar vi fram översiktsplanen

  Att ta fram en översiktsplan är ett omfattande arbete. Hur en översiktsplan ska tas fram är reglerat och sker i flera steg:

  • Tidig dialog
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Planförslag justeras
  • Granskning
  • Antagande

  Vi vill att många är med och bidrar med sin kunskap till planen. Det gäller myndigheter, företagare, organisationer och invånare. Dialog är ett viktigt verktyg i framtagandet av översiktsplanen och finns med i flera av stegen.

  I processbilden nedan kan du se var vi befinner oss just nu.

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Tidig dialog

   Genom en tidig dialog med kommuninvånare, företagare, intresseorganisationer och barn/ungdomar får vi in viktiga synpunkter på hur de som bor och verkar i kommunen ser på framtida Varberg. Den tidiga dialogen pågår hösten 2022 till i början av 2023.

  2. Planförslag tas fram

   Personer med olika fackkompetenser är med och tar fram planförslaget. Till grund för planförslaget ligger tidigare antagna styrdokument som exempelvis grönstrategi och trafikstrategi, utredningar om till exempel översvämningsrisker och jordbruksmark samt nya ställningstaganden.

  3. Samråd

   Planförslaget ställs ut och alla berörda – både myndigheter, organisationer och enskilda – får möjlighet att tycka till. Samrådet är planerat till hösten 2023.

  4. Planförslag justeras

   Planförslaget justeras utifrån de synpunkter och remissvar som kommit fram under samrådstiden.

  5. Granskning

   När planförslaget justerats ställs det åter igen ut, denna gång för granskning. Myndigheter, organisationer och enskilda har möjlighet att tycka till.

  6. Antagande

   Översiktsplanen antas i kommunfullmäktige, preliminärt årsskiftet 2024/2025.

  Godkänd handling

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Liv Sonntag
  Projektledare
  Fakta

  Översiktsplanen är ett av kommunens allra viktigaste strategiska dokument och visar hur vi vill använda mark och vatten i framtiden.

  I dagens Varberg är 9% av marken bebyggd medan 32% är jordbruksmark. Skogsmarken står för 50% och öppen myrmark och övrig mark står för 8%. Källa: SCB 2021