Illustration av dokument med tre staplar

  Ny kunskap i arbetet med översiktsplanen

  Genom att ta fram utredningar inom olika områden får vi ny kunskap som kan ligga till grund när vi tar fram förslaget till ny översiktsplan.

  Nya utredningar är ett av underlagen till den översiktsplan som tas fram. Det är först när översiktsplanen är beslutad politiskt som kommunen tagit ställning till hur mark- och vattenområden kan användas i framtiden.

  I arbetet med en ny översiktsplan tar vi fram följande utredningar och undersökningar:

  • Översvämningsrisker
  • Solenergi och vindkraft
  • Jordbruksmark
  • Ekosystemtjänster
  • Ekologisk landskapsanalys
  • Kulturmiljöutredning Grimetons världsarv och kulturmiljö
  • Resvaneundersökning

  Utredningarna kommer att presenteras här på hemsidan allt eftersom de är klara.

  Översvämningsrisker

  Utredningen visar var risken för översvämning från hav och skyfall till följd av klimatförändringar är störst i kommunen. Den är ett viktigt underlag i arbetet med den nya översiktsplanen eftersom kommunen i planen ska redovisa risker för skador på byggd miljö och hur riskerna kan minska eller upphöra. Genom utredningen kan vi identifiera platser som mer eller mindre lämpliga att bygga på i framtiden.

  Utredningen är också ett viktigt underlag för vårt arbete med att klimatsäkra kommunen.

  Översvämningar

  Översvämningar till följd av ett förändrat klimat Pdf, 12 MB.

  Solenergi och vindkraft

  Idag finns 16 vindkraftverk och fyra solenergianläggningar i drift i kommunen. Behovet av el väntas öka i framtiden, vilket gör att kommunen i en ny översiktsplan behöver peka ut plats för ny elproduktion.

  Utredningen fokuserar på vilka geografiska områden som kan passa för storskalig vindkraft och solenergi. För vindkraft utreds både ytor på land och till havs. För solenergi utreds anläggningar med en effekt på 20 till 150 MW, som tar en större markyta i anspråk.

  Denna utredning utgör ett värdefullt kunskapsunderlag, men innebär inte några ställningstaganden från kommunens sida. Det är först i och med att kommunen beslutar om en ny översiktsplan som kommunen ger vägledning om kommunens mark- och vattenanvändning.

  Vindkraft

  För att vindkraftverk ska kunna byggas inom områden som pekas ut i en översiktsplan krävs många avvägningar och tillstånd enligt bland annat miljöbalken. Vindkraften ska anpassas till landskapet och utblickar samtidigt som hänsyn ska tas till bland annat natur- och kulturmiljö, fiske och närliggande bebyggelse.

  Den tekniska utvecklingen har medfört att vindkraften blivit effektivare och det behövs mindre markyta per producerad energimängd nu jämfört med 2010. Även miljöpåverkan i form av buller har minskat med nya vindkraftverk.

  Möjligheterna för vindkraft i Varbergs kommun är goda tack vare goda vindförhållandena, bra elanslutningar och närhet till regioner med stora elbehov.

  Utredningen föreslår att tre områden som redan byggts ut fortsatt bör vara utpekade som vindkraftsområden. Ett tidigare utpekat område föreslås utgå. Övriga tidigare utredningsområden föreslås ligga kvar. Tre områden på land samt ett område till havs föreslås som nya utredningsområden.

  Solenergi

  Solenergianläggningar ska helst byggas på mark som redan byggts ut, till exempel industriområden eller längs med järnväg och vägar. Det är bäst att placera solenergianläggningar nära Varberg och andra tätorter i kommunen, där elbehovet är som störst. Det går att kombinera vindkraftverk och solenergianläggning på samma markyta för att nyttja marken optimalt.

  Utredningen har identifierat sju större områden som kan vara möjliga att utveckla för storskalig solenergiproduktion. Dessa områden kan sammanlagt ge totalt 450 MW installerad effekt från solenergi. De identifierade områdena är mestadels jordbruksmark, som inte är av högsta klass. Områdena ligger främst i anslutning till Västkustbanan och E6:an. Rekommendationen är att utvärdera om det går att kombinera solenergianläggningar med jordbruk på samma markyta eller om man kan göra åtgärder som stärker den biologiska mångfalden på platsen.

  Solenergi- och vindkraftsutredningen i sin helhet

  Solenergi- och vindkraftsutredning Pdf, 20.9 MB.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: