varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Värö station och Väröbacka samhälle

Väröbacka samhälle

Värö växer och nu planerar vi för en tågstation och nya bostäder i Väröbacka.

Vill du följa arbetet med Värö station och utvecklingen av Väröbacka? Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev!

Aktuellt i projektet

Vi utreder vilket stationsläge som ger bäst förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av Väröbacka. Det finns två möjliga lägen för placering av stationen och just nu studerar Trafikverket det ena lägets förutsättningar mer i detalj. Deras utredningsarbete kommer att vara klar i höst, därefter kommer vi att färdigställa stationslägesutredningen för de båda lägena. Vi siktar på att kunna ta beslut om stationens placering före årsskiftet.

Parallellt med stationslägesutredningen arbetar vi vidare med den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka. Under våren har vi sammanställt olika typer av planeringsunderlag, ett arbete som fortsätter en bit in på hösten. Så fort vi har beslutat var stationen ska ligga kan vi påbörja arbetet med planförslaget.

Eftersom utvecklingen av Väröbacka kommer att pågå under många år och omfatta flera olika projekt, behövs en gemensam målbild för hur samhället ska utvecklas. Därför har vi tagit fram planeringsinriktningar som ska ligga till grund för all kommande planering. Kommunstyrelsen tog beslut om Planeringsinriktningar för utveckling av Väröbacka Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB) den 22 juni.

I mars tecknades en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun. Avsiktsförklaringen innebär att parterna är överens om att genomföra projektet tillsammans och att kommunen kommer att finansiera projektet.

En växande serviceort

Väröbacka, som ligger vid kusten i norra delen av Varberg, är en av kommunens serviceorter. I närheten finns de större arbetsplatserna Ringhals och Södra. Vi vill utveckla orten med en tågstation, olika typer av bostäder, verksamheter och service. När Väröbacka växer behövs också nya trafiklösningar, grönområden, lekplatser och mötesplatser.

Ny station i Väröbacka

Med en tågstation i Väröbacka ökar möjligheten till hållbart resande för boende och verksamma längs med Hallands norra kust.

Det är inte bestämt var Värö station ska ligga. Tillsammans med Trafikverket utreder vi olika placeringar (se kartan nedan). För att kunna ta ett väl avvägt beslut om stationsläge görs en utredning om de möjliga lägena. Ambitionen är att stationslägesutredningen ska bli klar under hösten och att vi kan ta beslut om placering före årsskiftet. När stationsläget är beslutat kommer Trafikverket starta processen mot en färdig station. 

För att stationen i Väröbacka ska kunna öppnas och trafikeras, behöver Västlänken, Varbergstunneln samt förbigångsspår Lekarekulle vara klara. Därefter kan ett nytt system för regionaltåg införas på Västkustbanan.

Parallellt med planeringen av stationen, börjar vi också planera för framtida bostäder i Väröbacka samhälle.

Varbergstunneln

Västlänken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över möjliga stationslägen för pendeltågsstation i Värö.

 

Kommunikation med boende och företag

Planeringen av ett växande Väröbacka, ska göras i samklang med samhällets befintliga bebyggelse. Företag och boende i Väröbacka och Limabacka ska också enkelt kunna följa planeringen och involveras när det är befogat. Under olika delar av planeringsprocessen kommer dialogtillfällen att genomföras.

I oktober samlade vi in tankar kring Väröbackas utveckling och vad olika platser i samhället betyder för människor som bor i, jobbar i eller ofta besöker Limabacka eller Väröbacka. Synpunkterna togs emot via en digital enkät och via "gåturer”. Materialet kommer att bli värdefull och kompletterande kunskap i den fortsatta planeringen av hur samhället kan utvecklas.

Sammanställning av svar från digital enkät Pdf, 369.6 kB. (Pdf, 369.6 kB)

Vad har hänt hittills?

1990 - Översiktsplan för Varbergs kommun – Station i Värö finns utpekat i planen.

2000 - Fördjupad översiktsplan för Norra kusten – Station i Värö finns utpekat i planen.

2010 - Översiktsplan för Varbergs kommun – Station i Värö finns utpekat i planen.

2014 - Förberedande workshoppar inför arbetet med fördjupad översiktsplan för Norra kusten.

2015 - Samråd kring den fördjupade översiktsplanen Länk till annan webbplats. för Norra kustområdet.

2017

  • Kommunfullmäktige antar den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet. Station i Värö finns utpekat i planen, men i ett annat läge än tidigare.
  • Värö station finns med som en skrivning i ett tilläggsavtal för Varbergstunneln Länk till annan webbplats. mellan Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun.
  • Varbergs kommun och Region Halland tecknar en avsiktsförklaring om att tillsammans planera för en tågstation och ny bebyggelse i Värö.
  • Trafikverket inleder en åtgärdsvalsstudie för framtida rese- och transportbehov mellan Varberg och Göteborg.

2019

  • Trafikverkets utredning visar två möjliga placeringar för ny station i Värö.
  • Kommunstyrelsen beslutar att en ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska tas fram, där ett första steg är att utreda lämpligt stationsläge.
  • Varbergs kommun inleder arbetet med en stationslägesutredning.
  • Varbergs kommun och Trafikverket beslutar att utreda ett tredje läge för stationen.

2020

  • Nya trafiksäkerhetskrav vid byggande av järnväg träder i kraft, vilket förändrar de järnvägstekniska förutsättningarna för en station i Värö. Detta påverkar Trafikverkets och kommunens utredningsarbete kring var stationen lämpligast bör placeras.
  • Arbetet med den fördjupade översiktsplanen startas. Varbergs kommun jobbar med att ta fram olika typer av planeringsunderlag samt genomför tidiga dialogaktiviteter med boende och verksamma på orten.

Frågor och svar

Varför planerar vi för en ny tågstation i Väröbacka?

Varberg växer, och då framför allt längs kusten. En tågstation i Väröbacka med nytt stopp på Västkustbanan kommer att bidra till ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för utveckling i kommunens nordvästra delar.

Med en ny tågstation i Väröbacka blir det lättare att hantera de ökade transportbehov som uppstår i samband med en växande befolkning och arbetsmarknad. Fler får möjlighet att resa hållbart till sina arbeten och fritidsaktiviteter.

Vad ska byggas vid den nya stationen?

Hur området närmast stationen kommer att utvecklas och vad som ska byggas där, hänger till viss del ihop med vilket stationsläge som väljs. Tillgång till mark och andra förutsättningar för bebyggelse är exempel på faktorer som spelar in för områdets utveckling.

Vad som med säkerhet kommer att byggas i anslutning till stationen är olika funktioner som alltid behövs på en tågstation. Exempel på sådana funktioner är plattformar, stationshus och parkeringar.

Varför tar det lång tid att få till tågstationen i Värö?

Att planera, projektera och bygga station och stationsområde är en komplex process som tar tid. Flera olika aktörer, bland annat Trafikverket, Region Halland, Länsstyrelsen och Varbergs kommun, har olika ansvar och måste samverka. Dessutom behöver andra som påverkas lyssnas in - det kan till exempel handla om fastighetsägare, intresseorganisationer och allmänhet.

För att en station ska kunna fungera och tågen börja rulla, måste man planera för och bygga ut plattformar, stationsbyggnad, parkeringar och anslutande vägkopplingar av olika slag. Det är viktigt att detta görs med hänsyn till den omgivande miljön.

Utbyggnaden och trafikeringen av en station i Väröbacka hänger även samman med möjligheten att trafikera Västkustbanan in mot Göteborg. Först när Västlänken och Varbergstunneln har byggts färdigt, finns det utrymme för ett nytt tågsystem som kan göra uppehåll i Väröbacka.

Vem gör vad i arbetet med stationen?

Varbergs kommun, Trafikverket och Region Halland ansvarar för olika delar i det förberedande arbetet för en station och utveckling av Väröbacka.

För Trafikverkets del handlar det om att planera och bygga ut det som har med järnvägsanläggningen att göra, det vill säga spår och plattformar med mera.

Vi i kommunen ska planera för hur Väröbacka kan utvecklas med nya bostäder, verksamheter och service. För att kunna göra detta, behövs en aktuell, fördjupad översiktsplan för Väröbacka. Översiktsplanen blir vägledande i det kommande arbetet. Parallellt med detta kommer vi att ta fram detaljplaner för olika områden för att det ska bli möjligt att bygga i olika etapper. Förutom att planera för nya bostäder och verksamheter kommer vi också att planera och bygga ut parkeringar, stationsbyggnad med vänthall samt övrig infrastruktur kopplad till stationsområdet.

Region Halland ansvarar för de delar som är kopplade till kollektivtrafiken.

Varför behövs en ny fördjupad översiktsplan?

Den fördjupade översiktsplanen för norra kusten som antogs 2017, omfattar hela kuststräckan från Tångaberg i söder till Varbergs kommungräns i norr. När planen togs fram fanns Värö station inte med i den statliga infrastrukturplaneringen. Nu görs en fördjupad översiktsplan över Väröbacka som ska komplettera gällande plan för norra kusten och ge en mer detaljerad vägledning för samhällets utveckling. Den nya planen ska också omfatta det nya stationsläget.

Nu utreder vi vilket stationsläge som ger bäst förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av Väröbacka. Därefter ska stationsläget beslutas av kommunstyrelsen.

Planen ska ge en bild av hur samhället som helhet ska utvecklas. Det handlar till exempel om bebyggelse, vägar, och hur försörjningen av vatten och avlopp ska se ut, men också om platser för service, natur och rekreation.

På vilket sätt påverkas Väröbacka av en ny station?

En tågstation i Väröbacka ger ökad regional tillgänglighet och därmed förändrade förutsättningar för utveckling, dels för Väröbacka samhälle och dels för stora delar av kommunens nordvästra delar.

Vår ambition är att Väröbacka ska växa med många nya bostäder och verksamheter. I den fördjupade översiktsplanen för norra kusten (2017) bedömdes en lämplig utveckling vara att låta samhället växa med cirka 2 000 – 3 000 nya bostäder. Detta skulle kunna ge plats för cirka 6 000 nya invånare, vilket är en stor förändring mot dagens cirka 900 invånare.

I takt med att samhället växer med en station och nya bostäder, ökar också behovet av olika typer av service samt platser för lek och rekreation.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Malin Johnsson

0340-69 76 34

malin.johnsson@varberg.se

 

Samhällsplanerare

Frida Eriksson

0340-69 70 13

frida.eriksson@varberg.se

Självservice & blanketter