Månad 1 • Skola • Kommun

Anmäla till gymnasieskola

Nyanlända ungdomar som är 16-19 år och som inte gått i skola i Sverige tidigare ska anmäla att de vill börja på gymnasieskolans Språkintroduktion.

När anmälan tagits emot kontaktas ungdomen för att komma på ett inskrivningssamtal. Antagning till Språkintroduktion sker löpande under hela året. Även unga vuxna som har fyllt 18 år men inte 20 år och som kommit till Sverige utan sin familj ska anmäla att de vill börja i gymnasiet.

Anvisade nyanlända ungdomar får hjälp av integrationsenheten att anmäla sig till gymnasieskolan.

Senast publicerad:

Kontakt

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14
432 41 Varberg

0340-880 00

Ordlista

Definitionen på ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare för att ansöka om asyl.

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)