”Jag vill vara här, för här förstår jag!”

Bild på Kaisa Sundholm, Jennie Nordström och Sofie Hellstadius, sva-lärare på Enhet flerspråkighet.

Kaisa Sundholm, Jennie Nordström och Sofie Hellstadius arbetar som sva-lärare på Enhet flerspråkighet på förskole- och grundskoleförvaltningen.

Det svenska skolspråket kan upplevas abstrakt för nyanlända elever. Upplevelsen kan påverka elevers förutsättningar att ta till sig exempelvis ämnesundervisning. För att främja och förebygga ett språkligt utanförskap satsar nu Enhet flerspråkighet på kompetenshöjande insatser genom Skolverkets material Bygga svenska.

- Målet med fortbildningen är att deltagarna får en fördjupad kunskap i bedömningsmaterialet och kan utveckla sin undervisning, säger Sofie Hellstadius, sva-lärare på Enhet flerspråkighet.

Jennie Nordström, Kaisa Sundholm och Sofie Hellstadius arbetar som sva-lärare med nyanlända elever. Från och med hösten 2022 är alla tre anställda på Enhet flerspråkighet och undervisar elever i Bas-Sva, grunderna i det svenska språket. Under förra året förstärktes teamet med ytterligare tre lärare som i en del av sina tjänster också arbetar med Bas-Sva. Lärarna träffas en gång varannan vecka och arbetar kollegialt med att driva undervisningsutvecklingen framåt.

- Från och med förra året har vi Bas-Sva på Almers skola, Bockstensskolan, Hagaskolan och Mariedalsskolan. Eleverna har då del av sin undervisning hos någon av oss, övrig tid är de i sina klasser. Elever exkluderas alltså inte ur det stora sammanhanget utan får istället skjuts i att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. De får alltså även förutsättningar till integrering och delaktighet, berättar Jennie Nordström.

Bygga svenska

I vår satsar Enhet flerspråkighet på en fortbildning i Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska för nyanlända elevers språkutveckling. Materialet kan utgöra en resurs i undervisningen och i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Bedömningsstödet ger en bild av elevernas språkutveckling, från nybörjare till avancerad nivå, och är främst riktad till sva-lärare, lärare i svenska samt speciallärare och specialpedagoger i grundskolans årskurser 4–9.

- Även vårdnadshavare kan få en större förståelse för varför det eventuellt kan vara svårt att nå målen för den nyanlända eleven i skolämnen så som till exempel historia eller samhällskunskap där det ofta är stora textmassor som ska bearbetas, säger Sofie Hellstadius.

Lärartrion menar att det är viktigt att både eleverna och vårdnadshavarna förstår de kulturella skillnaderna så att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar för lärande. Med hjälp av studiehandledare har Enhet flerspråkighet till exempel bjudit in till föräldramöten för att skapa förståelse för kursplaner i exempelvis idrott och religion.

- Föräldramötena har varit mycket uppskattade och har skapat ett bra forum för både samarbets- och inlärningsklimat, berättar Kaisa Sundholm.

Motiverande arbete

Enligt forskning är språkinlärning en viktig väg för identitetsskapande, inkludering och integrering. Lärarna som undervisar i Bas-Sva menar att det är motiverande att få arbeta med dessa delar i kontext elevers lärande och språkutveckling.

- Ibland kan det vara svårt att ta del av tuffa livsöden. Vi som grupp kan stötta varandra i att hantera berättelser som eleverna har med sig i sina ryggsäckar, säger Sofie Hellstadius.

Lärarna beskriver att eleverna söker sig till klassrummen där undervisningen i Bas-Sva bedrivs även efter lektionerna. Interaktionen med eleverna och deras visade tillit till skolan förstärker lärartrions känsla av att göra skillnad för eleverna.

- Ofta är skolspråket i ämnesundervisningen på en abstrakt och hög nivå som påverkar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen fullt ut, menar Kaisa Sundholm. Eleverna känner sig trygga i ett mindre sammanhang med att använda sin svenska. De uttrycker att ”Jag vill vara här, för här förstår jag” och menar då klassrummet för undervisning i Bas-Sva.

Vad är Bygga svenska?

Bygga svenska är ett bedömningsmaterial från Skolverket som hjälper lärare att följa nyanlända elevers språkutveckling. Fortbildningen som Enhet flerspråkighet håller i är främst riktad till sva-lärare, lärare i svenska samt speciallärare och specialpedagoger i grundskolans årskurser 4–9. Under fyra tillfällen kommer deltagarna få föreläsningar och workshops för att känna sig bättre rustade att komma igång med bedömningsmaterialet.

Frida Eckegren Serholt
Viktoria Struxsjö
pedagogvarberg@varberg.se

publicerad:

Senast Ändrad: