Analys 2023
  Nuläge och omvärld

  Fakta och analys för kloka beslut

  Hur går det för Varberg? Vad händer i vår omvärld? Analys 2023 är ett viktigt verktyg som hjälper oss skapa samsyn om nuläget i kommunen och bidra till ökad kunskap kring de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som Varbergs kommun står inför. Analysen ger oss underlag för att göra kloka vägval, gemensamma prioriteringar och ha en beredskap för att snabbt anpassa oss i en föränderlig värld.

  Avstamp i nationella trender

  I arbetet med analysen har vi tagit avstamp i Sveriges kommuner och regioners rapport "Vägval för framtiden 4" som beskriver övergripande förändringskrafter och trender som bedöms påverka det kommunala och regionala uppdraget mot år 2030.

  För dig som fattar beslut

  Analysen riktar sig till personer som fattar viktiga beslut om Varbergs kommuns framtid, exempelvis förtroendevalda och chefer. Den kan även vara av intresse för ledare och beslutsfattare inom det lokala näringslivet samt för personer som överväger att starta näringslivsverksamhet i Varbergs kommun.

  illustration

  Fem nyckelområden för framtidens Varberg

  Vad innebär trenderna för Varberg? Med ansats i vårt nuläge, identifierat av kommunens kvalitetsstrategiska grupp, har koncernledningen utifrån SKR:s trender, identifierat fem viktiga nyckelområden för kommunens fortsatta utveckling. Läs mer om varje nyckelområde nedan.

  För varje nyckelområde beskrivs varför området är viktigt och vilka förutsättningar vi har i Varberg, avsnitten avslutas med ett antal medskick. Dessa ska ses som koncernledningens budskap till förtroendevalda inför kommande arbete med mål och inriktning.

  Välfärdsuppdraget förändras

  Så möter vi de alltmer komplexa behoven

  Nya villkor för det demokratiska uppdraget

  Så engagerar vi fler i morgondagens samhälle

  Varberg behöver växa hållbart

  Så säkrar vi ett attraktivt Varberg för kommande generationer

  Konkurrensen om kompetensen hårdnar

  Så möter vi framtidens kompetensutmaning

  Samhället blir alltmer sårbart

  Så rustar vi oss för att möta framtida kriser

  Vägval för framtiden 4

  Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en rapport som listar 10 trender som påverkar välfärdsuppdraget. Den heter "Vägval för framtiden 4" och beskriver övergripande förändringskrafter och trender som bedöms påverka det kommunala och regionala uppdraget mot år 2030. I arbetet med "Analys 2023 - Nuläge och omvärld" har vi tagit avstamp i rapporten.

  Nyheter

  Nyheter nuläge och omvärld · 09 feb 2023

  Kommunkoncernen går mot ett starkt bokslut även 2022

  Den 7 februari redovisades preliminära bokslutssiffror för 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott. - Även om det kvarstår arbete så kan vi konstatera att även 2022 blir ett ekonomiskt starkt år, säger Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör.

  Nyheter nuläge och omvärld · 25 jan 2023

  Hej direktör! Jens Otterdahl Holm om dåtid, nutid och framtid

  Vilka var de största utmaningarna inom ekonomiområden under det gångna året? Och vad har ekonomidirektören för spaningar kring framtiden? Vi tog en pratstund med Jens Otterdahl Holm om dåtid, nutid och framtid.

  Nyheter nuläge och omvärld · 24 jan 2023

  Analys 2023 sätter ljus på kommande utmaningar

  Analys 2023 belyser samhällsutveckling och trender som påverkar Varbergs kommun idag och i framtiden. Den listar fem nyckelområden som är avgörande för kommunens utveckling. Målsättningen är att analysen ska vara ett värdefullt underlag för framtida beslut.

  Nyheter nuläge och omvärld · 24 jan 2023

  Hej direktör! Björn Linder blickar bakåt och spanar framåt

  Vilka var de största utmaningarna inom personalområden under det gångna året? Och vad har personaldirektören för spaningar kring framtiden? Vi tog en pratstund med Björn Linder om dåtid, nutid och framtid.

  En överblick av nuläget

  På sidorna om dagens Varberg hittar du olika bokslut och rapporter som beskriver vårt nuläge. Här finns bland annat hållbarhetsbokslut, personal- och hälsobokslut och den senaste årsredovisningen.

  Medskick till kommunens politiker

  Här listar vi alla medskick i analys 2023 på ett och samma ställe.