Årsredovisning och uppföljningsrapporter

Varje förvaltning och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Detta sammanfattas i olika uppföljningsrapporter fem gånger per år.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartner. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur skattepengarna har använts. De obligatoriska inslagen förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning kompletteras med verksamhetsberättelser från nämnder och bolag.

Årsredovisning 2023

Den 16 april 2024 antog kommunfullmäktige årsredovisningen för 2023. Dokumentet finns att ladda hem nedan.

Årsredovisning 2023 Pdf, 2.5 MB.

Delårsrapport

Delårsrapporten visar kommunens resultat för perioden januari - augusti. Delårsrapporten innehåller också en prognos för hela verksamhetsåret. Här kan du även läsa nämndernas målsättning och utveckling under perioden, verksamhetens nettokostnad, personalöversikt och resultat och även redovisning av de kommunala bolagen med mera.

Delårsrapport 2023 Pdf, 2.4 MB.

Tertialrapport

Utöver årsredovisning och delårsrapport sker även en tertialrapport efter april. I tertialrapporten beskrivs verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning genom fokus på händelser av väsentlig betydelse, väsentliga personalförhållanden samt drift-, investerings- och exploateringsredovisning.

Publicerad den:

Senast Ändrad: