Dataskydds­förordningen, GDPR

Inom Varbergs kommun är det varje nämnd eller bolag som ansvarar för hur de behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.

Om personuppgifter

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara en bild, en film eller en ljudupptagning.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempel på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi måste ha stöd i lag eller annan författning

För att en nämnd ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i lagen för behandlingen. Grunden kan vara att det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse (exempelvis vid parkeringsböter) eller för fullgörande av ett avtal (exempelvis uthyrning av en idrottshall). Det kan också vara så att du själv gett samtycke till behandlingen.

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig

I en kommun är det respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom respektive nämnds ansvarsområde. De ansvarar för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Du som har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter kan kontakta respektive nämnd eller bolag direkt. Du kan också kontakta Varbergs kommuns kontaktcenter, som sedan hjälper dig vidare till den nämnd eller bolag som det gäller.

Dina rättigheter som registrerad

Den som har personuppgifter lagrade inom Varbergs kommun har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Vi kan normalt inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

I den mån automatiserat beslutsfattande förekommer (att en maskin fattar beslut som påverkar dina rättigheter utifrån de uppgifter du lämnat) ska du informeras om detta.

Läs mer om dina rättigheter här: Dina rättigheter enligt GDPR | IMY Länk till annan webbplats.

Du kan begära registerutdrag

Du kan när som helst begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta den nämnd som är personuppgiftsansvarig.

Din begäran behöver innehålla uppgift om namn och personnummer för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Offentlighetsprincipen och GDPR

Varbergs kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till kommunen normalt blir allmänna handlingar. Kommunen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta en tjänsteperson anonymt ska du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir allmän handling.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Varbergs kommun, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar Varbergs kommun dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier.

Det innebär att kommunen aldrig via sociala medier svarar på frågor som rör individärenden inom till exempel socialtjänst eller barnomsorg.

Frågor

Om du har frågor om en personuppgiftsbehandling eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du i första hand kontakta ansvarig nämnd: Varbergs kommuns nämnder.

Du är också välkommen att kontakta Varbergs kommuns dataskyddsombud genom att mejla till dataskyddsombud@varberg.se.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter på en personuppgiftsbehandling ska du i första hand kontakta ansvarig nämnd.

Du kan också klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) om du anser att någon av nämnderna hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt: Lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: