Budget

Här kan du läsa om kommunens budget och arbetet kring den.

Budgetarbetet, på alla nivåer i organisationen, utgår ifrån politiska mål, lagar och andra författningar och naturligtvis nyttan för kommuninvånarna och andra som använder kommunens tjänster.

Årets budget

Här hittar du kommunkoncernens budget 2024 och plan 2025-2028 Pdf, 2.7 MB. som antogs i kommunfullmäktige 14 november 2023.

Arbetet med kommunens budget

Arbetet med kommunens budget pågår under hela året och följer samma process från år till år. Här är de viktigaste milstolparna:

Mars 2024: Arbetet startades upp

Budgetarbetet inleds alltid med att det tas fram en nuläges- och omvärldsanalys som blir en gemensam plattform för det kommande planeringsarbetet. Den ska skapa samsyn om nuläget i kommunen och bidra till ökad kunskap kring de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som Varbergs kommun står inför.

Under en gemensam planeringsdag diskuterade politiker och tjänstepersoner analysen och de slutsatser som framkommit.

Analysen finns att ta del av på Analys Varberg

April: Förutsättningarna för det kommande arbetet fastställs

Kommunstyrelsen antar planeringsförutsättningar som ger nämnderna det drifts- och investeringsutrymme som de har att förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet.

Planeringsförutsättningar inför Budget 2025 Varbergs kommun Pdf, 815.3 kB.

Bilaga: Befolkningsprognos 2024-2039 Pdf, 923.9 kB.

Augusti: Nämnderna beslutar om sina underlag till budget

Utifrån planeringsförutsättningarna jobbar nämnderna fram ett underlag till budget 2025 och långtidsplan 2026-2029. I dessa beskriver respektive nämnd hur de vill använda sina tilldelade pengar. Alla nämnder ska behandla sina förslag politiskt senast i augusti.

September: Budgetberedning

Nämndernas underlag till budget presenteras för en budgetberedning i mitten av september.

November: Kommunbudgeten tas upp för beslut i kommunfullmäktige

Budgetförslaget kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott och av hela kommunstyrelsen. Men ingenting är klart förrän kommunbudgeten har klubbats av kommunfullmäktige. Detta sker vid fullmäktiges novembermöte.

December Nämnderna fattar beslut som sina budgetar

Kommunens nämnder fattar beslut om sina egna internbudgetar senast den 31 december.

Senast publicerad: