Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 30 november 2022

Underrättelse om granskning

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag om att ändra detaljplan för stadsplan för Håstens fritidsområde inom del av Getakärr 2:21 och del av Getakärr 4:1.

Planområdet ligger inom Håstens rekreationsområde och avser en ändring av den gällande stadsplanen för Håstens fritidsområde STG 1656 m.fl. (DP 145). Syftet med Stadsplanen för Håstens fritidsområde är oförändrat. Ändringen av planen syftar till att justera höjden på byggnader inom delar av områden i detaljplanen som avser användningen allmänt ändamål. Dessa ytor används idag för skolor. Syftet med ändringen är även att justera yta där byggnader inte får uppföras.

Planförslaget berör samfälligheten Stenåsa samfällighetsförening.

Förslaget avviker inte från översiktsplanen för Varbergs kommun.

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner under perioden 5 december 2022 – 26 december 2022. Granskningstiden är 3 veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det under granskningstiden. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se/aktuellaplaner
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter