varningsikon

2024-02-26

Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Tisdagen den 27 februari kan det stundtals vara svårt att nå varberg.se och våra andra webbplatser på grund av att vi lanserar en ny version av vår webbplats. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta orsakar.

Läs mer om Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 9 februari 2023

Detaljplan för Munkagård 1:59 m.fl, Tvååker, Varbergs kommun

Förslaget finns ute för samråd under perioden 9 februari – 13 april 2023.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger söder om Tvååkers centrum längs med Långåsvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och möjliggöra gång- och cykelväg på gamla banvallen mot centrum. Planen syftar även till att möjliggöra gång- och cykelväg längs med Sandabäcken som en del i det utpekade rekreationsstråket från Munkagårdsskolan till Höråsen samt att upphäva strandskyddet som återinträder vid laga kraft.

Strandskydd för Munkagård 1:59, 1:83 och 1:84 samt del av Fastarp 2:193 upphävs.

Förslaget avviker från översiktsplanen då marken delvis är utpekad för verksamheter, se samrådshandlingen.

Planförslaget berör samfälligheten för Munkagård dikningsföretag nr:114 av år 1959.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt på Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg, på biblioteket i Tvååker, Bosgårdsvägen 9, Tvååker och på www.varberg.se/aktuellaplaner under perioden 9 februari 2023 – 13 april 2023. På webben hittar du även en informationsfilm, vilken beskriver huvuddragen i detaljplaneförslaget.

Samrådstiden är 8 veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det senast under samrådstiden. I skrivelsen med synpunkter ska det framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna.

Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se/aktuellaplaner
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Det går även bra att kontakta handläggare Martina Wihäll på mejladress martina.wihall@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340-88 456 för att ställa frågor kring förslaget.

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter