Frågor och svar om Farehamnen

Här hittar du svar på vanliga frågor om Farehamnen. Har du ännu fler - hör gärna av dig till oss.

Utbyggnaden av Farehamnen beräknas vara färdig sommaren 2024. Förberedelser för den nya hamndelen har pågått sedan 2014 där utredningar gjorts och miljötillstånd har ansökts om och beviljats. Genomförandeprojektet har pågått sedan maj 2019.

Idag är området där hamnen ligger stängt för Varbergsborna. Hamnens verksamhet är viktig för Varberg, men geografiskt ligger den som en mur mellan staden och havet. När staten 2013 tog beslutet att leda Västkustbanan i en tunnel under Varberg, kunde kommunen på allvar sätta igång med planeringen för att flytta hamnen och bygga en ny stadsdel: Västerport.

Området där det idag finns spår, bangård och industrihamn kommer att öppnas upp och bli tillgängligt för alla. När Engelbrektsgatan, Magasinsgatan och Baggens gränd förlängs ända ner till det kajstråket blir känslan av att Varberg är en stad vid havet ännu större än idag. I Västerport kommer ska det byggas 2 500 bostäder och stadsdelen kommer bidra till att Varberg fortsätter att vara en attraktiv och hållbar blandstad.

Verksamheten i Varbergs hamn kommer att fungera som vanligt, både under flyttfasen och efteråt.

Det går inte att bygga en ny hamndel utan att vara exponerad för vädrets makter, men när det gäller utbyggnaden av Farehamnen kommer vi att använda oss av känd teknik. Förutsättningarna i Varberg bedöms inte utgöra något problem.

Det finns också olika bestämmelser som tar hänsyn till livet i havet som påverkar hur projektet kommer genomdrivas rent praktiskt. Till exempel kommer vi inte muddra och bygga i vattnet från februari till och med maj, detta för att skydda fiskarna och deras lek.

Vi kommer att muddra i anslutning till den befintliga hamnbassängen för att kunna ta emot djupgående fartyg. Muddringen kan medföra buller och du kommer även kunna se pråmarna som går ut till havs till den tippningsplats där muddermassorna ska lämnas.
När kajen och piren ska byggas kommer även pålning kunna medföra buller.
Området ligger relativt avskilt från bebyggelse och det finns bullerkrav att förhålla sig till så förhoppningen är att påverkan för allmänheten ska kunna minimeras.

Vissa perioder kan medföra ökade transporter till arbetsområdet.

Naturvallen utmed Getterövägen ska färdigställas och skärmar av norrut mot naturområdet Natura 2000. Det är framför allt skenet från ljuskäglor som bedöms kunna störa fåglarna och naturvallen gör att den påverkan blir begränsad.


Marken i Farehamnen ska - precis som i Västerport - höjas. Bergmassorna från tunnelbygget kommer här till användning, för att höja Farehamnens mark. Vi ska bygga en cirka 325 meter rak kaj. Bakom kajen anläggs en yta för godshantering. En pir kommer att byggas och järnvägsspår anläggas till terminalytan.

Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. Den verksamheten kommer att fortsätta i nya Farehamnen. Eftersom den nya hamndelen inte längre ska innehålla en färjeterminal, kan dessa ytor istället användas till utveckling och expansion av skogshamnen, vilket kommer att vara till nytta långsiktigt för Varberg.

Den nya hamnen kommer att vara en mer hållbar hamn med fortsatt inriktning på skogsprodukter.

Under 2023 kommer infarten till hamnen att flyttas norrut, där en ny rondell ska anläggas i korsningen Östra Hamnvägen-Getterövägen.

Dagens infart via Västra hamnvägen kommer stängas och ersättas av den nya infarten.

Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen i Västerport. Därför kan finansieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsinstäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar.

En handelshamn i Varberg gynnar det lokala och regionala näringslivet, i första hand skogsindustrin som är en bransch som ökar i södra Sverige. Vår hamn har också en bra lokalisering för andra aktörer inom svensk skogsnäring.

Stora industrier runt Varberg, som Derome och Södras anläggningar i Värö, skapar stora basflöden, men i den nya Farehamnen kommer även andra aktörer få plats. Sverige som nation är världens tredje största exportör av trävaror, näst efter Kanada och Ryssland, vilket säger något om volymerna som dagligen passerar Varbergs hamn.

Fartygstrafik är, näst efter järnvägen, det mest miljömässiga sättet att
frakta gods på. Att ha en väl fungerande infrastruktur, med samverkan mellan järnväg och sjöfart, är viktigt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Domen gällande detaljplanen för Västerport påverkar inte projekt Farehamnen. Entreprenören Per Aarsleff A/S fortsätter arbetet med att anlägga den nya hamndelen och sluttidpunkten sommaren 2024 gäller fortfarande. Arbetet med att omvandla det stängda hamnområdet till en levande stadsdel fortsätter.

Senast publicerad:

Kontakt
Marie Johansson
Projektledare