Solnedgång över en hamnbyggnad

Detta händer i projektet

Visste du att all handelshamnsverksamhet i Varberg ska samlas i Farehamnen? När den nya hamndelen är klar kommer Farehamnen bli en av de effektivaste och modernaste i Sverige.

Farehamnen är den del av hamnen som ligger närmast Getterön och en ny hamndel ska anläggas väster om denna. Varbergs kommun arbetar med att iordningställa området för den nya hamndelen.

Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt kommer Varberg att få  en ny, modern och kajeffektiv hamn. Den nya hamndelen ska vara färdig 2024. Det är det kommunala bolaget Hallands Hamnar AB Länk till annan webbplats. som ansvarar för och genomför utbyggnaden.

Aktuellt i projektet

Arbetet med kajen och piren är i slutskedet. I mars 2023 slogs den första stålpålen i det som blir ny kaj och pir. Sex månader senare slås den sista stålpålen och då är det totalt drygt 245 stålpålar som funnit sin plats. Under sommar och tidig höst har pålplattor monterats, en på varje stålpåle. Dessa har producerats i Polen och transporterats till Varberg på pråm. De lyftes på plats med hjälp av en lyftklo som roterade pålplattan och därefter placerat den på en påle. I slutet på februari lyftes även det sista däckelementet på plats vilket är en stor milstolpe i projektet. Nu återstår armering och sammangjutning av de sista däckelementen. Därefter ska anläggningsutrustning monteras såsom pollare, fendrar, räddningsstegar och avkörningsskydd.

Största delen av terminalytan är asfalterad och belysningsstolpar och master är på plats. Sista asfaltsjobben görs till våren. Ett av järnvägsspåren är på plats och förberedelser pågår för det sista spåret.

Projektet går in i slutfasen och det är inte många månader kvar tills allt ska vara klart!

Kaj och pir som håller på att byggas.

Kaj och pir under byggnation.

Kaj under byggnation.

Byggnation våren 2024.

Se filmen

Det finns en 3D-film som visar den nya hamndelen. Den är inte exakt utan är tänkt att ge en ungefärlig bild av hur det kan komma att se ut.
Film om Farehamnen Länk till annan webbplats.

Detta har hänt:

 • Under hösten 2022 pågick muddringsarbete. Då grävdes delar av havsbotten bort för att skapa en ny hamnbassäng. Muddringen skedde ned till 11 meters djup och massorna transporterades sedan på pråmar till en plats ca fyra km västerut, där de tippades.
 • Under sommaren 2022 förstärkte vi marken närmast kajen, med hjälp av tre maskiner med cirka 25 m höga torn som monterar mulitcementpelare. Maskinenerna borrar ner cement i marken för att göra marken stabil och för att den ska kunna hantera de laster som uppstår på terminalytan när hamnens verksamhet ska bedrivas där. Detta arbete pågick under hösten.
 • Från november 2020 till den 30 juni 2022 har cirka 240 000 m3 bergmassor levererats till Farehamnen från tunnelprojektet. Dessa har krossats och lagts ut för att höja marknivån. Ytterligare bergmassor fungerar som förbelastning för att minska risken för sättningar på den blivande terminalytan. De större stenarna används som erosionsskydd under kajen och piren.
 • Byggstarten invigdes den 17 november 2021 med ett kranlyft i hamnen.
 • Den 8 oktober 2021 skrevs kontrakt med det danska företaget Per Aarsleff A/S gällande byggnation av den nya hamndelen.  
 • Den 20 septembe 2021, togs beslut i hamn- och gatunämnden som innebär att en entreprenör har tilldelats totalentreprenaden.
  Entreprenör Per Aarsleff A/S får bygga nya hamndelen
 • Den 14 september tog kommunfullmäktige beslut att utöka de ekonomiska förutsättningarna för byggandet av Farehamnen.
 • Under hösten 2020 genomfördes en prekvalificering i projektet. Det innebar att fem prekvalificerade entreprenörer erbjöds möjlighet att räkna på hela projektet.

Senast publicerad:

Kontakt
Marie Johansson
Projektledare

Fakta

Byggnation av ny hamndel

Från idé till färdigt bygge

Startpunkt

 1. Genomfört

  Markuppfyllnad

  Vi ska klimatanpassa den nya hamndelen. Det innebär exempelvis att vi har höjt marknivån för att bättre stå emot framtida havsnivåhöjningar. För att höja marknivån använde vi bergmassor från tunnelprojektet. Dessa massor har levererats till projektet från november 2020 till sommaren 2022.

 2. Genomfört

  Markförstärkning

  Marken närmast kajen har förstärkts för att den inte ska "glida ut" när den belastas men även för att det inte ska bli sättningar i marken. Det är viktigt att undvika sättningar så att ledningarna i marken fungerar och för att de som ska arbeta på ytorna får en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det är många transportrörelser över ytorna och att behöva köra många gånger över en ojämnhet i marken kan till slut bli ett arbetsmiljöproblem.

 3. Genomfört

  Muddring

  För att fartygen ska kunna gå in mot den nya kajen och piren har vi muddrat ner till 11 meters djup. Det blir samma djup som det är idag vid den befintliga Farehamnskajen. Det betyder alltså att den befintliga hamnbassängen görs större.

 4. Pågående

  Kaj- och pirbyggnation

  Vi ska bygga en ny kaj som blir cika 325 m lång och en ny pir som blir 140 x 40 meter. På piren kommer Hallands Hamnar att hantera massaved som transporteras vidare till Södra och på kajen kommer sågat virke och pappersmassa hanteras.

 5. Kommande

  Terminalyta

  Terminalytan ska göras i ordning vilket innebär att stora ledningssystem för dagvatten ska anläggas och detsamma gäller även brandvattensystem och brandposter. För att kunna arbeta säkert på terminalytan krävs det bra belysning, det ska upp stängsel och grindar och stora ytor som ska beläggas med asfalt. Dessutom förbereder projektet för en fortsatt digitalisering av hamnverksamheten efter det att detta projektet är avslutat.

 6. Kommande

  Järnvägsbyggnation

  Den sista delen är järnväg. Våren 2021 anlades spårväxlar inte så långt ifrån Östra Hamnvägen. De nya spåren kommer fortsätta från dessa växlar och gå ner på terminalytan och mot kajen för att kunna transportera både pappersmassa och sågat virke. Att använda och utveckla järnväg som transportmedel är ett hållbart alternativ och något som Hallands Hamnar arbetar för.

Slutpunkt