Koldioxidbudget

Om utsläppen av koldioxid fortsätter i dagens takt har vi i Varberg redan 2030 nått den samlade utsläppsnivå som tillåts fram till 2050 enligt Parisavtalet. Det visar den koldioxidbudget som Uppsala universitet tagit fram.

Varbergs kommuns koldioxidbudget visar hur fort utsläppen av växthusgaser från kommunen som geografiskt område måste minska för att ligga i linje med Parisavtalet.

För att leva upp till Parisavtalet behöver kommuninvånare och verksamheter som helhet minska sina utsläpp med 12% per år från 2022 och framåt. Med denna takt kan Varberg bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1,5 grader.

För att utsläppen ska kunna minska i den takt som koldioxidbudgeten kräver behövs bred samverkan mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och allmänhet samt region och stat.

Största utsläppskällorna

Koldioxidbudgeten visar att störst utsläpp inom Varbergs kommuns gränser kommer från persontransporter, utrikes sjöfart, arbetsmaskiner, industrin och uppvärmning av bostäder och lokaler.

Så använder vi koldioxidbudgeten

Koldioxidbudgeten används som ett verktyg för att mäta hur vi inom organisationen Varbergs kommun lever upp till mål och strategier inom klimatområdet.

Samtidigt kan företagare få god nytta av det digitala verktyget för uppföljning av sitt hållbarhetsarbete.

Koldioxidbudgeten i pedagogisk verksamhet

Lärare och elever kan nyttja det digitala verktyget för att öka kunskapen om klimatet och utsläppsfrågan.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Johanna Thomsen
Hållbarhetsstrateg