Klimatbokslut för Varbergs kommun

Som kommun har vi både ett ansvar och en möjlighet att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. För att få koll på våra utsläpp har vi tagit fram ett klimatbokslut för år 2022.

Våra utsläpp i tre kategorier

I klimatbokslutet delas utsläppen av växthusgaser in i tre kategorier.

Utsläpp vi kan kontrollera

Hit räknas utsläpp från källor som vi kan kontrollera själva:

  • företagsägda eller leasade fordon
  • utrustning och maskiner
  • lagrat bränsle
  • köldmedia

I denna kategori har vi arbetat mycket med att minska de klimatrelaterade utsläppen. 96 % av kommunens fordon är fossilfria eller körs med fossilfritt drivmedel.

Utsläpp från inköpt energi

Hit räknas utsläpp från den el och värme som används i kommunens verksamheter. Varbergs kommun köper el från förnybara energikällor och fjärrvärme, som i huvudsak är restvärme från Södra Cell Värö, ett lokalt pappersmassabruk. Utsläppen från den energi som används är låga men det är fortsatt viktigt för oss att jobba med energieffektivisering.

Utsläpp som verksamheten ger upphov till

Hit räknas utsläpp som vår verksamhet ger upphov till men som vi själva inte direkt kan kontrollera, till exempel:

  • inköpta varor och tjänster
  • utsläpp för produktion av bränsle och transporter innan vi använder en produkt eller tjänst
  • avfall
  • tjänsteresor
  • vatten
  • mat

Här saknar vi underlag och dokumentation för många indirekta utsläppskällor. Denna datainsamling kommer att behöva utvecklas under tid och arbetas in i både våra rutiner och upphandlingskrav.

Våra totala utsläpp

Utifrån de data som samlats in till klimatbokslutet beräknas kommunens totala utsläpp av växthusgaser uppgå till cirka 4900 ton.

Åtgärder för minskade utsläpp

Som kommun har vi både ett ansvar och en möjlighet att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Här presenterar vi några av åtgärderna vi genomfört för minskade utsläpp:

Nästan alla transporter inom kommunen är fossilfria eller körs med fossilfritt bränsle.

Fossilfria fordon minskar mängden växthusgaser | Varbergs kommun

Genom att täcka Lassabackadeponin med massor från projekt Varbergstunneln i stället för att transportera dem långa sträckor har vi tillsammans med Trafikverket sparat 2500 ton koldioxid.

Lassabackadeponin | Varbergs kommun

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Johanna Thomsen
Hållbarhetsstrateg

Fakta

Tillsammans med EMC tar vi fram ett klimatbokslutet. I klimatbokslutet kartlägger och beräknar vi våra klimatutsläpp och identifierar på så vis var den stora klimatpåverkan finns i vår verksamhet.