Drönarbild över Naturum med den nya mötesplatsen och de sluttäckta kullarna i förgrunden. 

Naturum med den nya mötesplatsen och de sluttäckta kullarna i förgrunden.

Lassabackadeponin blir Fågelbacka

Precis intill Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin. Den gamla deponin har täckts med massor från bygget av Varbergstunneln. Vi fortsätter nu arbetet med anlägga det nya naturområdet Fågelbacka.

Genom att täcka deponin och utforma ett nytt naturområde skapar vi något bra för naturen!

Aktuellt i projektet

Naturområdet har fått ett nytt namn - Fågelbacka!

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj att det nya naturområdet som växer fram ovanpå deponin ska heta Fågelbacka

Upphandling av fågeltornet Kärven

Kärven, ritat av White arkitekter, var det vinnande förslaget i tävlingen om att utforma ett utsiktstorn i det framtida naturområdet. Kärven är ett timglasformat torn av trä, som består av 140 stycken 13 meter långa reglar som fogas samman i en tät flätstruktur. En spiraltrappa leder upp till övre planet som har utsikt åt alla håll. På toppen finns ett ståbord hela vägen runt och en sittbänk för vila eller för barn att stå på för fri sikt.

Kärven har en enkel och spännande form och de smala träribborna passar in i omgivningen. Det finns gott om plats på utsiktsplanet och stora möjligheter för såväl barn som vuxna att ta del av utsikten.

MTA är upphandlat för att bygga tornet, som beräknas vara färdigt till sommaren 2024.

Anläggande av naturområdet Fågelbacka

Sluttäckningen är klar och det nya naturområdet är öppet för besök. Samtidigt fortsätter vi anlägga vi ängar, betesmark, fält och buskage.

Flygfoto över Lassabackadeponin där sluttäckningsområdet är markerat med gult, en ny förbättrad besöksparkering mellan Naturum och Getterövägen. Nya godsbangården är markerad öster om sluttäckningsområdet.

Området som sluttäckts markerat i gult.

Prins Julians dopgåva till Naturum!

Den 14 augusti 2021 döptes Prins Julian, hertig av Halland. Landshövding Brittis Benzler deltog vid dopet och överlämnade en gåva från länet – en lekplats som ska byggas intill den nya mötesplatsen vid Naturum på Getterön. Prins Julians lekplats kommer att ha ett fågeltema, där huvudattraktionen är en stor naturtrogen havsörn i trä som barnen kan klättra på.

Lekplatsen planeras vara klar till sommaren 2024.

Ny godsbangård

Trafikverket, projekt Varbergstunneln, har ett arbetsområde för norra godsbangården öster om Lassavägen.

En gammal soptipp

Illustration med sopor och kullar

Lassabackadeponin var i bruk mellan 1962 och 1979 och innehåller bygg-, slakteri-, sjukhus- och hushållsavfall samt avloppsslam. Soporna ligger blandade och höjden på soporna varierar mellan två och åtta meter. När deponin avslutades 1979 täcktes den med endast 30 cm sandjord.

Ovanpå Lassabackadeponin ligger Naturum, ett av kommunens främsta besöksmål samt Varbergs ornitologers föreningsstuga, husbilsplatser och cykelleden Kattegattleden.

Lassabackadeponin är ett förorenat område, som ingår i Länsstyrelsens program för områden som behöver åtgärdas. Deponin berör ett av norra Europas främsta fågelområden. Genom att sluttäcka deponin tar vi ansvar för miljön och skyddar människor, växt- och djurliv mot kontakt med avfallet i deponiområdet. Vi minskar också spridningen av föroreningar till naturreservatet. I takt med att sluttäckningen görs kommer vi att utveckla platsen och skapa ett attraktivt område med höga naturvärden.

Foto på den gamla dumpen med lastbilssläp som dumpar skräp. Foto: Ronald Johanssons bildsamling

Foto: Ronald Johanssons bildsamling

Tippen har täckts med massor

Skiss med tunnelmynning, grävmaskin och hjullastare som kör ut massor.

Deponin har sluttäckts med överskottsmassor från bygget av Varbergstunneln. Genom att hand om massorna lokalt i Varberg minskade vi både kostnaderna och miljöpåverkan betydligt eftersom massorna inte behövde transporteras långa sträckor.

Så täckte vi deponin

Genom sluttäckning förhindrar vi att regnvatten tränger ner i soporna och bildar så kallat lakvatten som sprids till havet. En lutning har skapats så att en stor del av regnvatten kan rinna av på ytan och inte tränga ner i soporna. Sluttäckningen innebär också att man skapar en barriär till soporna genom att lägga på jordmassor. Förutom jordmassor har man också lagt ett tätande skikt av duk eller lera över soporna.

De första massorna från bygget av Varbergstunneln kom på plats 2020 och sluttäckningen skedde etappvis i fyra steg:

1. Växtlighet röjs bort

2. Jordmassor läggs på plats

3. Tätskikt samt skikt för dränering, skydd och växter läggs på plats

4. Plantering och utformning av området

Hela arbetet beräknas vara klart cirka 2025.

Fågelbacka - nytt utflyktsmål

Skiss med tåg som kommer ut ur tunnel ut i ett fint naturområde med växter, fåglar och kullar

Getteröns naturreservat är från början skapat av människan. På 1930-talet anlades Getterövägen i norra viken och muddermassor gjorde att viken blev grundare. Himleån och utsläppen från kommunala avloppet försåg viken med näringsrikt vatten, vilket skapade ett eldorado för våtmarksfåglar. En restaurering av området på 1990-talet fick till följd att området blev ännu mer populärt för fåglar.

Skiss över den nya mötesplats med planteringar och träplank mot den gamla soptippen. Skiss: Sweco

Skiss över den nya mötesplatsen. Illustration: Sweco

Vi skapar något bra för naturen

I samband med att vi har täckt deponin med tätskikt och jordmassor bygger vi upp ett helt nytt naturområde ovanpå deponin, som kan bli ett populärt utflyktsmål. Det blir ett böljande landskap med en blandning av olika naturtyper, som lockar olika växt- och djurarter. Här kan alla lära mer om naturen genom lek och pedagogik. Det nya området som fått namnet Fågelbacka kommer att innehålla:

 • En mötesplats vid Naturum med mångfaldsträdgård, illustrationsplan Pdf, 1.1 MB.
 • Mosaik av naturtyper
 • Fågel- och utsiktstorn
 • Prins Julians lekplats
 • Naturens eget klassrum – fler kan lära mer om miljöfrågor och hållbarhet
 • Tydlig entré och toaletter

Förslaget i sin helhet - Från soptipp till utflyktsmål Pdf, 7.9 MB.

Utformning av Lassabackadeponin - förstudierapport 2018 Pdf, 25.9 MB. (Pdf, 23.9 MB)

Målet med utformningen är att området får en mångfald av biotoper, där många olika växt- och djurarter trivs och bidrar med flera ekosystemtjänster. Som till exempel att bin och humlor ser till att träden får frukt och att växter renar luften. Ekosystemtjänster är det som händer i naturen som vi människor har stor nytta av och som får oss att må bra. Förhoppningen är att den nya utformningen ska utveckla Naturum som besöksmål och locka nya målgrupper till området.

Vi var med från start

Under våren 2017 genomförde vi en serie workshops med berörda målgrupper för att få in idéer på vad man ska kunna göra i området och hur det ska se ut efter sluttäckningen. Bland målgrupperna återfanns:

 • Naturum
 • Varbergs ornitologiska förening
 • Naturskyddsföreningen
 • Friluftsfrämjandet
 • Hallands botaniska förening
 • Varbergs biodlare
 • Kommunala tillgänglighetsrådet
 • Träslövs förskola
 • Representanter för olika förvaltningar i Varbergs kommun.

Pengar och tillstånd på plats

Kommunfullmäktige fattade i slutet av 2017 beslut om den tekniska sluttäckningen som beräknas kosta cirka 54 miljoner.

Utformning av naturområdet är en investering hos hamn- och gatunämnden och är budgeterad till 33 miljoner.

Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun har godkänt genomförandet av
sluttäckningen utifrån inlämnad anmälan om efterbehandling och återvinning av
avfall.

Tillstånd från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen fattade den 28 mars 2018 beslut om att ge kommunen tillstånd att genomföra sluttäckningen av deponin och gör bedömningen att arbetet inte medför långsiktiga negativa effekter för det skyddade Natura 2000-området.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Anna Baeck
Projektledare

Fakta

Den gamla soptippen, Lassabackadeponin, täcks med massor från projekt Varbergstunneln. Vi anlägger vi ett nytt naturområde ovanpå massorna, som beräknas vara klart 2025.