Fossilfri elproduktion

Det finns ett stort intresse från olika aktörer för att bygga ny storskalig fossilfri elproduktion i Varbergs kommun. Som kommun hanterar vi plan- och bygglovsärenden samt yttrar oss i olika tillståndsprocesser.

I kommunens översiktsplan redovisas mark- och vattenområden lämpliga för ny energiproduktion. Inom kommunen finns också ett område som är av riksintresse för energiproduktion, området där Ringhals kärnkraftverk ligger.

Översiktsplan och detaljplaner

Vår roll i tillståndsprocesser för ny elproduktion

Som kommun är vi dels myndighet i plan- och bygglovsärenden, dels remissinstans i prövningar kopplat till exempelvis Miljöbalken. Vi hanterar och prövar ansökningar för ny elproduktion på olika sätt:

  • Vi tar fram en detaljplan om vi har beviljat ansökan om planbesked.
  • Vi handlägger bygglovsansökningar för nya anläggningar, till exempel vissa vindkraftsparker och solcellsanläggningar.
  • Vi yttrar oss när en verksamhet prövas enligt Miljöbalken eller andra lagar.
  • Kommunens tillstyrkan/godkännande är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges för uppförandet av nya vindkraftverk inom kommunens geografiska område, men även för kärntekniska anläggningar som kräver regeringens tillåtlighet enligt 17 kap miljöbalken.

Långa processer med många aktörer

Tillståndsprocesserna är ofta långa och berör många olika aktörer. En verksamhet kan bli prövad i olika instanser och utifrån olika lagstiftning, till exempel hos länsstyrelse, mark- och miljödomstol och kommunen. Kommunen är ofta en av parterna och en del av en stor, komplicerad prövning.

Som exempel kan kommunen yttra sig flera gånger när en verksamhet prövas enligt Miljöbalken:

  • Yttrande - Avgränsningssamråd
  • Yttrande - Begäran om komplettering
  • Yttrande - Remiss om ansökan är komplett
  • Yttrande - Prövning i sakfrågan

Vi kan yttra oss kring exempelvis verksamhetens påverkan på kommunens intressen och ansvar, kabeldragning till havs och på land och lämpliga anslutningspunkter.

Aktuella vindkraftsprojekt

Till havs

Kattegatt Syd är en vindkraftpark för 80 vindkraftverk som planeras ute till havs utanför kommungränsen. Vindkraftparken har fått regeringens tillstånd. Ledningar planeras gå iland på Väröhalvön norr om Ringhals.

Vindkraftsprojekt Kattegatt Syd - Vattenfall Länk till annan webbplats.

Galene är en vindkraftpark för 21 vindkraftverk som planeras ute till havs utanför kommungränsen. Vindkraftparken har fått regeringens tillstånd. Ledningar planeras gå iland på Väröhalvön norr om Ringhals.

Galene - OX2 Länk till annan webbplats.

Warberg Offshore Wind är en vindkraftpark för 35–50 vindkraftverk som planeras ute till havs, delvis innanför kommungränsen. Eftersom en del av anläggningen planeras inom kommunens geografiska område behöver kommunen tillstyrka anläggningen för att den ska få tillstånd.

På land

Nordost om serviceorten Veddige planeras en vindpark med 15 vindkraftverk i området Ärsjö. Anläggningen har ännu inte genomgått någon tillståndsprövning. Kommunen behöver tillstyrka anläggningen för att den ska få tillstånd.

Vindpark Ärsjö (eurowindenergy.com) Länk till annan webbplats.

Utöver dessa projekt kan det finnas intressen för att bygga vindkraftsparker inom kommunen, där tillståndsprövning ännu inte inletts.

Solcellsparker

En solcellspark kan behöva bygglov om den bedöms uppfylla definitionen av en byggnad. Det kan finnas fler lovpliktiga delar, till exempel transformatorstation. För samtliga åtgärder kan det krävas strandskyddsdispens, vilket vanligtvis prövas av kommunen.

Länsstyrelsen bedömer om en anläggning kräver ett samråd enligt Miljöbalken. I samrådsprocessen kan kommunen lämna ett yttrande.

Kärnkraft

Nya kärnkraftsreaktorer ska tillståndsprövas enligt Miljöbalken och Lagen om kärnteknisk verksamhet och kräver beslut från mark- och miljödomstolen och regeringen. Kommunen yttrar sig i olika frågor i dessa tillståndsprocesser.

För att få bygga ut kärnkraften med nya kärnkraftsreaktorer kan det behövas en ny detaljplan. Denna ansvarar kommunen för att ta fram efter att ett företag ansökt om planbesked.

Kommunen behöver tillstyrka/godkänna anläggningen för att den ska få tillstånd enligt Miljöbalken.

Förstudie för ny kärnkraft vid Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall arbetar med en förstudie för små modulära reaktorer i anslutning till Ringhals kärnkraftverk.

Förstudie om ny kärnkraft - Vattenfall Länk till annan webbplats.

Den 1 november lämnade Vattenfall in ansökan om planbesked till Varbergs kommun. Detaljplanearbetet är påbörjat.

Utveckling av kärnkraft vid Ringhals

Senast publicerad:

Kontakt

Samhällsutvecklingskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning

Kontakt

Planavdelningen och bygglovsavdelningen

Stadsbyggnadskontoret

Fakta

När ett företag vill bygga vindkraftspark, solcellsanläggning eller nya reaktorer är kommunen dels myndighet i plan- och bygglovsfrågor, dels remissinstans i prövningar utifrån svensk lagstiftning.