Karta över kärnkraftverk

Utveckling av kärnkraft vid Ringhals

I planarbetet utreds möjligheterna till utveckling av kärnkraft vid befintligt kärnkraftverk Ringhals.

Vad planeras?

Planområdet ligger vid Ringhals kärnkraftverk på norra sidan av Väröhalvön. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för utveckling av kärnkraft vid Ringhals. Enligt planansökan handlar det om olika delar för verksamheten. Dessa kan delas upp i:

 • Driftområde för reaktor/er med byggnad, turbin- och hjälpsystem samt kylvattenintag och kylvattenbassänger.
 • Verksamhetsområde med kontor, verkstäder, förråd, matsal, avloppsreningsverk, räddningstjänst med mera.
 • Ytterområde med parkering, personbostäder och hotell med mera.

Aktuellt område ligger i anslutning till befintligt naturreservat, Natura 2000-område och inom riksintressen vilket är några av de frågor som kommer utredas i samband med planarbetet.

Planläggningen kan komma att ske i flera etapper. Detaljplanen handläggs med ett utökat standardförfarande.

Miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 14 dec 2023 § 233 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

Planhandlingar är under framtagande.

Senast publicerad:

Kontakt

Lena Alström

Planarkitekt

Fakta

Område: Väröhalvön, Ringhals

Användning: Industri, utveckling av kärnkraftverk med tillhörande funktioner

Var i processen: Startskede

Fastighet: Skällåkra 6:4 m fl

Dnr: SBK-2023-1450

Planprocessen

 1. Genomfört

  Planbesked

  Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

 2. Pågående

  Startskede

  Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

 3. Kommande

  Samråd

  Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

 4. Kommande

  Granskning

  Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

 5. Kommande

  Antagande

  Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

 6. Kommande

  Laga kraft

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, får den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.