Tyck till om planer

När Varbergs kommun har tagit fram ett plan­förslag som är på samråd eller granskning har den som vill möjlighet att lämna syn­punkter på förslaget.

Planer på samråd

Utbyggnad av Peder Skrivares skola

Bostäder i centrala Valinge

Upphävande av detaljplan för golfbana

Planer på granskning


Hur tycker jag till om en plan?

Du kan alltid lämna synpunkter på våra planprojekt, men för att du vid senare tillfälle ska kunna överklaga en plan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller granskningstiden och att du är berörd av beslutet. Ange vilken plan på samråd eller granskning du vill yttra dig om, i formuläret som visas på denna sida.

Det är viktigt att du skriver ditt namn och adress samt namnet på den plan som du har synpunkter på för att vi ska kunna bedöma om du är sakägare. Ange din mejladress om du vill ha en kopia på ditt yttrande skickad till dig.

Tänk på att inskickade yttranden blir allmänna handlingar, som kan begäras ut av vem som helst. Det gäller oavsett om du skickar ditt yttrande via formuläret eller mejlar till bn@varberg.se.



1000







Information om personuppgiftshantering:

Byggnadsnämnden i Varbergs kommun är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i nämndens verksamheter. Som en del i handläggningen enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen ha samrådstid/granskningstid och låta de som vill lämna synpunkter på förslaget.

De personuppgifter om dig som behandlas är bland annat namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Dessutom behandlas de uppgifter du själv lämnar i ditt yttrande till nämnden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse, utföra ett led i vår myndighetsutövning eller uppfylla en rättslig förpliktelse. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Som registrerad har du flera rättigheter och du har också rätt att klaga på vår hantering till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan du vända dig till byggnadsnämnden, bn@varberg.se. Det går också bra att kontakta nämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@varberg.se eller 0300-83 40 66.

För mer information se varberg.se/GDPR. Inkomna uppgifter blir allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med andra myndigheter, sakägare med flera där vi är skyldiga att göra så enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning. Uppgifterna som du lämnar sparas så länge de behövs enligt nämndens dokumenthanteringsplan.

Senast publicerad:

Kontakt
Planavdelningen
Stadsbyggnadskontoret

Fakta

Länk till digitala samråd visas på respektive detaljplans projektsida när det är dags för möte.