Nyttan med detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan bestämmer hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas inom ett visst område. Planen kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar och är juridiskt bindande.

En detaljplan görs ofta inför en förändring av ett område eller om man vill skydda eller bevara ett område. I detaljplanen regleras vad marken får användas till, var man får bygga och hur stora husen får vara. Om det finns särskilda anledningar så kan man också styra hur den nya bebyggelsen ska se ut.

Om du vill titta på en detaljplan, kan du enkelt hitta den i Varbergskartan. Leta upp den fastighet eller det område som du är intresserad av. Klicka sedan på objektet, så visas en ruta med en länk till den aktuella detaljplanen med planbestämmelser.

Gällande detaljplaner i Varbergskartan Länk till annan webbplats.

Garanterad byggrätt

Byggrätten, den maximala graden av bebyggelse som tillåts på en fastighet, är garanterad under genomförandetiden. Denna tid, som är mellan fem och femton år, räknas från den dag då planen får laga kraft eller från en senare tidpunkt som i så fall anges i planen. Detaljplaner får i normalfallet inte ändras, ersättas eller upphävas under den så kallade genomförandetiden.

Underlag för bygglov

Initiativet till ett planarbete kommer oftast från en fastighetsägare som vill bygga eller förändra något i ett område. Både kommunen och privata aktörer kan vara fastighetsägare. Detaljplanen beskriver hur marken får bebyggas och är juridiskt bindande. Därmed blir den ett viktigt underlag när du söker bygglov.

Områdesbestämmelser utanför tätort

Om bebyggelse, mark eller vattenområden behöver regleras i ett större sammanhang, kan områdesbestämmelser tas fram. Det kan till exempel handla om att säkerställa vissa kvaliteter i landskapet eller att öka eller minska kraven på vilka åtgärder som man behöver söka bygglov för. Områdesbestämmelserna kan inte användas för att ge någon byggrätt.

Planprocessen | Varbergs kommun

Publicerad den:

Senast Ändrad: