Översiktsplan

Hur ska Varbergs kommun se ut i framtiden? Det är vad kommunen berättar om i översiktsplanen. En översiktsplan är på så sätt ett vägledande dokument som anger inriktningen för den långsiktiga hållbara utvecklingen i kommunen.

Översiktsplanen visar hur kommunen kan utvecklas

Kommunen har ansvar att planera för hur mark och vatten i framtiden kan användas på ett hållbart sätt. I översiktsplanen beskrivs både hur kommunen kan bevaras och hur den kan utvecklas på sikt. En översiktsplan visar exempelvis var nya områden för bostäder skulle kunna ligga eller var det skulle kunna etableras nya verksamheter. Planen visar också var det finns värdefulla områden, till exempel jordbruksmark och naturområden, som kommunen vill bevara för framtiden.

En översiktsplan ska hålla länge och ha ett långsiktigt planeringsperspektiv. Det kan exempelvis handla om var kommunen vill se utveckling inom de kommande 20 åren. Planen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Den används som ett stöd och underlag för den mer detaljerade planeringen och vid bygglov. En översiktsplan är därför inte juridiskt bindande, men fungerar som en ledstjärna.

Ny översiktsplan på gång

Läs om arbetet med vår nya översiktsplan på Varberg växer-webben:

Ny översiktsplan - Vårt framtida Varberg

Aktuell översiktsplan

Den gällande översiktsplanen för Varbergs kommun antogs 2010 och ger vägledning för kommunens utveckling fram till 2030. Kommunfullmäktige beslutade 2018 om aktualiteten för Varbergs kommuns översiktsplan. Beslutet innebar att den kommuntäckande översiktsplanen är aktuell, men att vissa fördjupade översiktsplaner inte är aktuella och därför inte ska fortsätta gälla. Nedan kan du ta del av kommunens översiktsplan samt underlaget för aktualitetsbeslutet.

Du kan även se planförslaget i kommunens digitala karta.

Kontakt
Samhällsutvecklingskontoret

Publicerad den:

Senast Ändrad: