Detaljplaner och områdes­bestämmelser

Detaljplaner bestämmer hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas inom ett visst område. Ibland tar kommunen också fram planprogram innan arbetet med detaljplaner påbörjas. Detta sker när kommunen ser ett behov av att studera ett utbyggnadsområde i ett större sammanhang.