Planprogram

Ibland tar kommunen fram ett planprogram innan arbetet med detaljplaner påbörjas. Detta sker när kommunen ser ett behov av att studera ett utbyggnadsområde i ett större sammanhang.

Ett planprogram ska ta ett helhetsgrepp och visa på samband och förutsättningar inom ett område. Till skillnad från detaljplaner och områdesbestämmelser blir ett planprogram inte juridiskt bindande, men är ändå ett viktigt underlag för kommande detaljplanering av området.

Planprogram ska ses som ett tidigt steg i ett planarbete och kan jämföras med en förstudie. Det är kommunen själv som tar initiativ till om ett programarbete ska påbörjas.

Samråd

Plan- och bygglagen säger att kommunens förslag till planprogram ska samrådas på samma sätt som när det gäller detaljplaner. Under samrådet samlas önskemål och synpunkter in som berör planprogramförslaget. Efter samrådet sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Synpunkterna måste skickas in skriftligt till kommunen för att de ska räknas som inkomna.

Godkännande

Efter samrådet görs ofta en bearbetning utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter kan planprogrammet göras färdigt. Eftersom planprogram inte är någon egen planform, så innehåller plan- och bygglagen inga regler kring antagande. I Varbergs kommun är den normala gången att ett färdigt planprogram godkänns av byggnadsnämnden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: