Vy över Bua

  Färdplan Bua - så kan Bua växa och utvecklas

  Många vill bosätta sig i Bua. Intresset är också stort bland exploatörer som vill bygga nya bostäder och förbättra servicen i centrum. För att få ett helhetsperspektiv på samhällets utveckling, har vi kartlagt pågående och kommande exploateringsprojekt. Färdplan Bua visar hur samhället kan komma att växa och utvecklas.

  Varför behövs en övergripande färdplan?

  Rapporten ska ge en helhetsbild av hur Bua skulle kunna fortsätta växa och utvecklas framåt. Underlaget blir viktigt när vi ska bedöma vilken kommunal service som behövs i samhället, hur omfattande den ska vara och när den behöver stå klar. Det kan till exempel handla om att det behövs fler cykelvägar, parker och förskolor.

  Färdplanen syftar också till att skapa samsyn mellan olika aktörer som arbetar med Bua. Eftersom detaljplaner vanligtvis behandlar mindre områden eller kvarter kan färdplanen vara ett stöd när beslut ska fattas som berör helheten.

  Arbetet med Färdplan Bua är avslutat och byggnadsnämnden beslutade den 22 september 2022 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för Bua.

  Planprogram för Bua

  Dialog och delaktighet

  En fredag och en lördag i maj 2022 fanns samhällsplanerare från Varbergs kommun och representanter från OBOS och Varbergs Bostad på plats i Bua Center för att informera och ta emot synpunkter kring Buas utveckling. Runt 150 personer kom och besökte oss och ställde frågor, jätteroligt tycker vi! Under några veckor i maj fanns också möjligheten att skicka in tankar om samhällets utveckling via webben. 80 svar kom in via den digitala enkäten.

  Arbetet med utvecklingen av Bua har precis påbörjats och kommer att pågå under många år framåt. Dialogdagarna i maj är ett första steg för att få bättre förståelse för orten och invånarnas tankar om framtiden. Vår ambition är att under processen framåt på olika sätt kunna lyssna in och ta tillvara den värdefulla kunskap och de idéer som invånarna besitter.

  Sammanfattande reflektion kring dialogträffar i Bua

  Under dialogträffarna i maj pratade vi om Buas utveckling. Samtalen handlade om allt från hur man upplever och värdesätter samhället idag till vad som behöver stärkas och tillföras när samhället växer. Här följer vår sammanfattande reflektion över de tankar och synpunkter som lyftes i samtalen.

  • En stark känsla för samhället
   En del har vuxit upp i Bua, medan andra har flyttat dit. Men oavsett hur länge man har bott där, finns ett påtagligt stort engagemang för orten och de flesta delar gärna med sig av sina guldkorn. Det handlar om utsiktsplatser, promenadstråk och olika naturupplevelser, men även om föreningsliv och lokala arrangemang. Många nämner också att det finns en stor sammanhållning och en god stämning mellan de som bor i Bua.
  • Önskan om fler bostäder
   Samtalen visade på ett stort intresse för att det ska byggas nytt i Bua. Flera efterfrågade en större variation av boendeformer, så att det blir lättare att stanna kvar på orten när det är dags att flytta hemifrån eller när villan börjar kännas för stor och svår att sköta. Många lyfte också behovet av seniorboende och äldreboende, detta saknas idag.
  • Olika åsikter kring framtidsplaner
   I samtalen lyftes många olika tankar kring det planarbete för Bua hamnplan som pågår just nu. Vi tog emot vitt skilda tankar om bebyggelseförslaget. Det finns de som helt motsätter sig byggnation vid hamnen och tycker gräsplanen ska bevaras som allmänning, men även de som tycker att bygget borde starta omgående. Många påpekade också att en bebyggelseutveckling på platsen skulle vara bra, men i en lägre skala än det som nu varit på förslag. Alla var eniga om att hamnen är en mycket viktig plats för Bua. Dit går man gärna för att njuta av vyerna och havet eller för att titta på båtarna, men också för att träffa andra. En majoritet av personerna vi mötte efterfrågade en permanent restaurang i det här läget.
  • Delar som kan behöva stärkas när samhället växer
   Många påpekade att Bua har ett bra serviceutbud, trots att orten inte är så stor. Här finns det mesta som behövs i vardagen. Det finns också en önskan att utbudet ska finnas kvar, och att det på sikt kan stärkas och utvecklas. I samtalen lyftes också Bua Centers utvecklingspotential och möjligheten utöka med fler verksamheter och ett mer varierat innehåll. Även utformingen skulle vinna på att bli trevligare. Samtalen handlade också om oron för att kommunal service, särskilt skola och förskola, inte ska räcka till om Bua får fler invånare. Även den kommunala fastigheten vid infarten till Bua, kallad ”Rusas”, nämndes i många samtal som förslag på en plats som kunde utnyttjas bättre, exempelvis för byggnation. Några önskade också en park eller mer ordnade platser centralt i orten.

  Sammanställning av svar i digital enkät om Bua

  Under några veckor i maj 2022 svarade 80 personer på våra frågor om Bua i en digital enkät. Svaren har sammanställt i ”ordmoln”, där ordens storlek visar om de har lyfts många gånger av de svarande eller endast någon enstaka gång. Ju större orden är, ju oftare har de förekommit i svaren.


  Fråga 1: Vilken är din favoritplats i Bua? Vad brukar du göra där?

  Ordmoln som visar synpunkter från dialogmöte i Bua

   


  Fråga 2: Vad uppskattar du mest med Bua?

  Ordmoln som visar synpunkter från dialogmöte i Bua

   

   

  Fråga 3: Vad saknar du i Bua?

  Ordmoln som visar synpunkter från dialogmöte i Bua

   


  Fråga 4: Vad är viktigast för dig i framtidens Bua?

  Ordmoln som visar synpunkter från dialogmöte i Bua


  Antalet bostäder och invånare kommer att öka

  Idag har Bua drygt 2 000 invånare och är en av kommunens sex serviceorter. Om alla de projekt som planeras av olika exploatörer förverkligas, skulle Bua kunna ha 1700 nya invånare år 2030. Det kan jämföras med hur Bua växte i början av 1970-talet, då många nya bostäder byggdes för anställda på Ringhals och Värö bruk. Från att länge ha varit ett litet fiskeläge med ungefär 900 invånare, mer än fördubblade Bua sin befolkning på kort tid.

  Antalet planerade bostäder i kartläggningen beräknas utifrån de önskemål som exploatörer uttryckt till kommunen och kan komma att justeras längre fram i processen. Många faktorer spelar in vid planering och det är först när en detaljplan antagits och vunnit laga kraft som man säkert vet hur mycket som faktiskt kan byggas.

  Mer arbete återstår

  Färdplanen pekar också på ett antal utredningar och uppföljande arbeten som kommer behöva göras i ett hela-orten-perspektiv. Mycket av detta handlar om samordning och kommunikation. I arbetet med rapporten har en dialog med Buas invånare efterfrågats. Andra viktiga delar är Buas koppling till Väröbacka och den nya pendelstationen, en trafikutredning för hela orten och vidare analyser av behov av kommunal service.

  Stadsbyggnadskontoret kommer nu att arbeta vidare med kvarstående frågor i ett planprogram. Byggnadsnämnden beslutade den 22 september 2022 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram detta planprogram. Planprogrammet ska säkerställa att frågor som är gemensamma för flera detaljplaner hanteras samordnat och i ett tidigt skede. Läs mer om planprogram för Bua HÄR

  Bakgrund

  Färdplan Bua har tagits fram av stadsbyggnadskontoret. Tjänstepersoner från flera av kommunens förvaltningar och bolag medverkade i processen. Även de aktiva exploatörerna i området, Varbergs Bostad AB och bostadsföretaget OBOS samt politiker i byggnadsnämndens arbetsutskott var engagerade i delar av arbetet.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  John Ljungberg
  Planarkitekt
  Fakta

  Arbetet med Färdplan Bua är avslutat och byggnadsnämnden beslutade den 22 september 2022 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för Bua.