Bild som visar de olika stegen i planprocessen

  Från idé till färdigt bygge

  Stads- och samhällsutveckling är en komplex process med många inblandade. Vägen från idé till verklighet är och behöver vara lång. Vi tar hänsyn till olika intressen så att det blir så bra som möjligt. Från idé till färdig byggnad tar det i genomsnitt fem till sju år. Lär dig mer om processen nedan!

  1. Illustration av en karta med en kartnål

   Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Illustration av dokument som är godkänt

   Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Illustration av karta med två kartnålar

   Markanvisning

   Den som vill bygga på mark som Varbergs kommun äger behöver tilldelas en markanvisning

  5. Ett blått dokument med landskapsbild, ljusblå bakgrund

   Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  6. Två dokument som ligger på varandra

   Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  7. Illustration av ett dokument på ljusblå bakgrund

   Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  8. Illustration av en blå byggjobbare på ljusblå bakgrund

   Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: