Ljuslila dokument på mörklila bakgrund

  Strategier och planer för samhällsbyggnad

  När vi planerar det växande Varberg finns det ett antal strategier, som styr hur vi utvecklar nya områden. Det kan handla om hur vi bygger i befintlig stad, vilka trafiklösningar som väljs och hur vi formar en trevlig livsmiljö när vi bygger nytt.

  Varberg visar vägen

  När Varberg växer fokuserar vi på att skapa livskraftiga ekosystem, använda resurser hållbart och att skapa ett samhälle där alla kan må bra.

  Varberg växer hållbart

  Hållbarhetsmål 2017–2025 Länk till annan webbplats.

  Varberg växer hållbart

  I utbyggnadsplanen tar vi hänsyn till behovet av ny verksamhetsmark och bostäder över tid och de stora investeringar i framför allt förskolor och skolor som kommunen behöver göra i takt med utbyggnaden.

  Utbyggnadsplan

  Bostäder åt alla

  Varje kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Bostadsförsörjningsstrategin är vägledande när kommunen bedömer det allmänna intresset av bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

  Bostadsförsörjningsstrategi Pdf, 3.5 MB.

  Utveckling av kommunal mark

  I markanvisningsplanen redovisas vilken kommunalt ägd mark som kan utvecklas till framför allt olika former av bostäder. Exploatörer och byggherrar med intresse av att delta i kommunens utveckling och bidra till fler bostäder får här en överblick av vilka områden och fastigheter som kan vara aktuella.

  Markanvisning I Markanvisningssplan

  Det unika med Varbergs stad ska finnas kvar

  Förtätningsstrategin visar hur vi bygger nytt på ytor i centrum som redan är bebyggda. Det handlar inte bara om att bygga bostäder, utan också om att skapa en god bebyggd miljö för dem som bor, arbetar och kommer på besök.

  Förtätningsstrategi | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

  Stadsbyggnadsprogrammet innehåller riktlinjer för bevarande och utveckling av Varbergs stadsmiljö. Det unika med Varbergs stad finns kvar och staden ska bli ännu mer attraktiv att vistas i.

  Stadsbyggnadsprogrammet | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

  En levande landsbygd

  Just nu pågår arbete med en ny landsbygdsstrategi. Strategin ska ge ökat fokus till landsbygdsfrågor och inriktar sig på områden där kommunen har möjlighet att påverka. Det handlar om att skapa attraktiva livsmiljöer för fler, möjlighet till hållbart resande, välfungerande service och välfärd. Strategin ska också fokusera på att stärka det lokala näringslivet och att stödja lokalt engagemang och främja dialog.

  Landsbygd | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

  Utveckling i våra mindre orter

  Ortsutvecklingsstrategier är underlag för planering och utvecklingsprocesser för de mindre orterna i kommunen, Hunnestad, Gödestad, Valinge och Sibbarp.

  Landsbygd

  Vi planerar för hållbart resande

  Trafikstrategin pekar ut kommunens inriktning vid arbete med trafik- och stadsplanering. Strategin ska bidra till att uppnå ett effektivt, säkert och hållbart trafiksystem.

  Trafikstrategi Pdf, 1.1 MB.

  Trevliga och värdefulla miljöer att vistas i

  Grönstrategin beskriver hur vi tar vara på den potential och alla de möjligheter som landskapet, bebyggelsen och natur- och kulturmiljöerna erbjuder i kommunen. Strategin beskriver också vad som är viktigt att arbeta med i hållbar stadsplanering.

  Grönstrategi Pdf, 3.9 MB.

  Riktlinjer för ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder Pdf, 2.7 MB.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: