Sök

Frågor och svar om Västerport

Här hittar du kommunens svar på de vanligaste frågorna om projekt Västerport. Har du andra frågor - hör av dig till oss!
Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

   Västerport

Varför byggs Västerport?
 

Varberg har något som inte är alla kommuner förunnat: mark i bästa, centrala läge. Vi har möjlighet att bygga ut vår stadskärna precis vid havet. När detta stora område, som idag är hamn, öppnas upp för Varbergsborna finns förutsättningar för en fantastisk stadsutveckling.

Samtidigt har kommunen en skriande bostadsbrist - det vet alla som bor här, eller som vill flytta hit. Och det är många som vill bo här - Varberg växer! Detta är en del av bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut 2012 om att flytta hamnverksamheten för att kunna utveckla staden.

Möjligheten att bygga bostäder centralt och nära det nya stationsområdet ger också förutsättningar för Varberg att växa hållbart. Läget gör att det är lätt att använda kollektivtrafik, både för människor som arbetar och bor i kommunen och för de som pendlar till och från Varberg.

Västerports unika läge innebär att vi kommer att få mer av allt som så många älskar med Varberg: mer strandpromenad, mer kontakt med havet, mer mötesplatser och fler områden med vacker bebyggelse där olika sorters människor tycker om att vara.

Vilket område är det som ska bebyggas? 

Västerport sträcker sig från Campus i söder till Getterövägen i norr. I väster avgränsas området av Farehamnen och hamnbassängen, i öster av Östra Hamnvägen (i de första etapperna). 
När Varbergstunneln är färdig och bangården är borta kan man även börja bygga mellan Östra Hamnvägen och Västra Vallgatan. Hela området är cirka 53 hektar.

Vem bestämde namnet Västerport?

Som en del i Medborgardialogen 2014 fick alla som ville lämna in förslag på vad Varbergs nya stadsdel skulle heta. Av flera hundra inlämnade förslag valdes tre stycken ut. Av dessa tre röstade Varbergsborna fram namnet Västerport, som fick överlägset flest röster.

Vilken typ av bostäder blir det i Västerport?

Det ska byggas cirka 2 500 lägenheter i Västerport. I första etappen byggs 500 stycken. Det kommer att bli 25 procent hyresrätter och 70 procent bostadsrätter. Vad lägenheterna kommer att kosta att köpa eller hyra vet vi inte idag. 

Blir det några studentlägenheter i Västerport?

Vi planerar för studentlägenheter och hoppas att det blir verklighet. Det passar väldigt bra med den typen av bostäder i området, med tanke på närheten både till Campus och till det nya stationsområdet.

Hur ska det nya kajstråket se ut?

Det nästan 700 meter långa kajstråket kommer bli det viktigaste offentliga rummet i den nya stadsdelen: Västerports "ryggrad". Här ska det finnas bryggor av olika slag och plats för flanörer, kafébesökare, kajakpaddlare, "sup-are", joggare, fiskare, barnvagnar och rullatorer...

Kajstråket kommer att ta vid där Strandpromenaden slutar idag, strax efter Barnens Badstrand, och sedan fortsätter det norrut längs med hela hamnbassängen. Stråket kommer också fortsätta vidare mot Getterön.

Från och med hösten 2017 och framåt tas prover på vattnet i hamnbassängen. Detta för att få reda på vilken kvalitet vattnet håller nu, och hur den eventuellt förändras när hamnverksamheten flyttat. 

Hur blir det med trafik och p-platser?

I Västerport ska det vara så lite biltrafik som möjligt. Det måste alltid finnas möjlighet för till exempel varutransporter och räddningstjänst att komma fram, men på det stora hela kommer biltrafiken att ha en lägre prioritet än cykel- och gångtrafiken.
De som bor i Västerport ska självklart kunna parkera i anslutning till området, men inte alldeles vid bostaden.
En annan viktig fråga vi arbetar med är att alla ska få plats med sina cyklar: boende i direkt anslutning till husen och besökare på platser som ligger nära de viktigaste målpunkterna.

Hur ska Västerport bli en trygg plats?

Ett sätt att skapa trygghet i ett område är att arbeta med öppna, ljusa ytor och bra belysning. När vi nu planerar bostadshusen arbetar vi till exempel både med öppna och slutna kvarter. Det är viktigt att planera så att inga platser upplevs som ödsliga och obehagliga. Män, kvinnor, barn och gamla - alla ska kunna känna sig trygga i den nya stadsdelen. 
Exakt hur det kommer att se ut i Västerport, bestäms i de kommande detaljplanerna.

   Miljö och hållbarhet

Hur arbetar ni med hållbarhet i Västerport?

Västerport ska ligga i framkant när det gäller allt från hållbara byggmetoder och avfallshantering till energiförsörjning och tekniska lösningar. 2016 antog kommunstyrelsen ett hållbarhetsprogram för Västerport som ska fungera som en guide både för kommunen och framtida byggaktörer. Hållbarhetsprogrammet uppdaterades 2019.

Det övergripande målet på byggnadsnivån i Västerport är att totalt uppnå den kravnivå som krävs för att bli certifierad för  Miljöbyggnad Silver. För vissa utvalda indikatorer ska kravet vara miljöbyggnad Guld. Hela det reviderade hållbarhetsprogrammet hittar du här.PDF (pdf, 2 MB)

Klarar Västerport en höjning av havsnivån?
 

På grund av havsnivåhöjningen ska alla markytor höjas med knappt en meter för att på så sätt klara framtida översvämningar. Att den höjningen är tillräcklig baseras på klimatstudier och rapporter från bland annat SMHI.

Hur hanterar ni markföroreningar i området? 

De mark- och miljöundersökningar som har gjorts i området visar att det finns ansamlingar av föroreningar i marken, men inte i den omfattningen att de äventyrar den nya stadsdelen.Vi kommer att sanera marken där det är nödvändigt. På platser där det är mer förorenat kommer det inte att byggas bostäder, där kan det till exempel anläggas gata eller parkeringsplatser. Det kommer att vara helt riskfritt att bo i Västerport i framtiden. 

Blir det inte mycket buller från Farehamnen?

Planeringen av Västerport sker med hänsyn till hamnens villkor. När det gäller bostadsbyggande finns en tydlig lagstiftning och Västerport planeras självklart efter gällande regler. Bullerstudier i området visar var vi kan bygga bostäder. Det finns också olika sätt att begränsa bullerpåverkan när man bygger bostäder, till exempel genom att se till att en byggnad har en "tyst sida” där sov- och vardagsrum kan placeras. 

   Byggperioden

När börjar Västerport byggas?

Hösten 2019 börjar man med förberedande arbeten i området, till exempel ledningsdragningar. När färjan lämnat Varberg i början av 2020 tas hela området där etapp 1 ska ligga i besittning. Då ska byggnader rivas, marken höjas och färdigställas för de kommande byggaktörerna. Husbyggnation påbörjas någon gång under 2021 - det kan bli i början av året, men också senare. Det beror bland annat på när detaljplanen för etapp 1 vinner laga kraft.

Kommer folk vilja åka hit under byggtiden? 

Vi vill visa upp bygget på ett roligt och intressant sätt! Det finns många bra exempel på städer, både i Sverige och Europa, där stora byggprojekt blivit populära besöksmål. Man kan arbeta med utsiktstorn, olika tillfälliga event, guidade visningar, aktiviteter för barn och unga med mera. Av den anledningen är det viktigt att göra vissa områden tillgängliga för allmänheten under byggperioden så att de som vill kan följa arbetet.  
Det kommer också att skapas tillfälliga och lättillgängliga p-platser för besökare. Tåg och bussar måste också fungera ordentligt under byggtiden.

Vem kommer bygga husen i Västerport?
 

Kommunen har haft en markanvisningstävling för etapp 1. En jury har valt 12 vinnare, som därefter kommunstyrelsen fattat beslut om ska erbjudas marktilldelning. Alla vinnande bidragen är presenterade här. Kommunens övergripande målsättning är att Västerport ska bli en stadsdel med en bra variation och blandad bebyggelse.

Vad är en byggaktör/byggherre? Kortfattat kan det förklaras så här: Byggherre/byggaktör är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som till exempel husbyggen och infrastrukturprojekt.


    Ekonomi

Vem betalar för Västerport?
 

Det är Varbergs kommun som äger marken där Västerport ska byggas. Den kommer sedan att säljas till olika aktörer enligt vissa regler, så kallad markanvisning.
Exploateringsintäkerna kommer bland annat annat användas till att förbereda marken (sanera och höja marken, lägga ledningar med mera) samt till gator och offentliga miljöer, det vill säga allt som kommunen har ansvar för. En del ska också användas till att bekosta delar av hamnflytten samt utbyggnaden av den nya Farehamnen.
I kommunens inriktningsbeslut står det att:

"Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen i Västerport som i sin tur är viktig för staden framtida utveckling och tillväxt. Därför kan finansieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsintäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar. Beslut om detta fattas av kommunfullmäktige."

Kommer Västerport bli en "gräddhylla"?

Vad kommer det att kosta att bo i Västerport? Det är en fråga som inte går att svara på idag. Men det stämmer att  nyproducerade bostäder generellt sett brukar vara dyrare än det befintliga bostadsbeståndet. 

Kommunen har därför ett viktigt arbete framför sig när det gäller att undersöka många olika möjligheter och lösningar när det gäller bostadsbyggandet, något som gäller för hela kommunen. 

Vad som är helt  klart är att Varbergs kommun har en tydlig målsättning att Västerport ska bli en stadsdel för alla. Därför läggs extra omsorg om de offentliga miljöerna. Det nya kajstråket, parken, torget och gatorna kommer tillhöra alla Varbergsbor, precis som Strandpromenaden och området kring gästhamn och fästning gör idag.  

Ett närliggande exempel är Malmös havsnära stadsdel Västra Hamnen. En undersökning visar att majoriteten av alla Malmöbor besöker Västra Hamnen flera gånger under ett år. I Västra Hamnen promenerar man,  picknickar,  äter på restaurang, spelar fotboll, badar ... En liknande mötesplats i Varberg vore fantastiskt!

Vackra och välkomnande offentliga miljöer innebär också kostnader som ska rymmas inom den totala projektekonomin. Det handlar hela tiden om att hitta en balans.

    Hur kan du påverka?

Medborgardialoger

Dialog och delaktighet ska följa planeringen och genomförandet av Västerport.
Fram tills nu har kommunen har haft tre omfattande medborgardialoger, en 2014, en under 2016-2017 samt en barndialog 2018. Gensvaret har varit fantastiskt - Varbergsborna har stora kunskaper om Varberg och är engagerade i sin stad.  Här kan du läsa mer om medborgardialogerna i projekt Västerport.

Samrådsprocessen

Just nu är detaljplanen för etapp 1 i Västerport ute på granskning. Till och med den 14 februari kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget. Materialet finns utställt på Komedianten och i stadsbyggnadskontorets lokaler på Östra Långgatan (gamla Gamlebyskolan.) Synpunkter mejlas till bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg

Stadsutvecklingsprojektet
0721-83 81 60

maria.hagelberg@varberg.se


Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter