Flygbild över ett industriområde med stora platta byggnader. Området ligger i anslutning till en hamn och man ser kajer och delar av en hamnbassäng.

Norra Västerport

Norra Västerport är ett 400 000 kvadratmeter stort område med både potential och utmaningar. Just nu arbetar vi med hur området ska utvecklas, både på kort och lång sikt.

Norra Västerport ligger norr om den framtida kvartersstaden Västerport. Väster om området ligger Varbergs hamn och österut fungerar Västkustbanan som en gräns.
Området är stort och här finns flera aktörer:

Varbergs Fastighets AB (som är en stor fastighetsägare i området), Vivab (som driver Getteröverket och vars vision är att omvandla reningsverket till ett resursverk), Varberg Energi (som driver fjärrvärmeverket och som har planer på att bygga en fjärrkyleanläggning i området) och Hallands Hamnar (Sveriges största hamn för sågade trävaror och hyresgäst till VFAB).
Varbergs kommun äger en del av marken samt har ansvaret för att planlägga området.

Gemensamt arbete

Alla arbetar vi nu tillsammans för att komma fram till hur området kan utvecklas på bästa sätt. Det handlar både om att identifiera utmaningar, men också att se till att rätt funktion hamnar på rätt plats.

Det här är ett mycket långsiktigt arbete som sträcker sig ända fram till 2050. Det kommer dröja innan det blir några synliga förändringar.

Kort sikt: 2025 - 2030

På kort sikt handlar arbetet framför allt om hur vi ska hantera klimat- och dagvattenfrågor.

I dag tar Monarkdiket hand om regn- och smältvatten som leds ut i Natura 2000-området. Den här lösningen måste ändras och frågan är hur. Ett alternativ är att diket leds till hamnbassängen, frågan är då behöver det kulverteras eller kan det gå i öppet dike? Det behövs även ytor där vattnet kan renas på vägen.

Precis som Västerport och Farehamnen måste marken också höjas för att klara framtida vattennivåer.
En annan fråga som måste hanteras på kortare sikt är placeringen av framtidens ledningar i området.

Lång sikt: 2030 - 2050

På längre sikt handlar det bland annat om att sätta områdets struktur: Vilka byggnader som ska vara kvar och vad som eventuellt kan byggas.

Området är idag fullt av verksamheter och här ligger både stora och små företag. Deras behov är en viktig parameter, både i det kortsiktiga och långsiktiga arbetet.

Småskalighet

Som det ser ut nu kommer det inte byggas bostäder i området, förorenad mark och närhet till hamnen och järnväg (=buller) är några av anledningarna.
Däremot finns en önskan att gå från de storskaliga byggnader som finns i dag, till ett mer småskaligt område så att Norra Västerport blir en plats man gärna cyklar eller promenerar igenom. Speciellt med tanke på att Norra Västerport kommer bli en del av Varbergs framtida norra entré.

Temporärt stråk

Särskild uppmärksamhet kommer ägnas åt platsen precis vid vattnet i norra hamnbassängen. Här möter området havet och bostadsbebyggelsen i Västerport och det är nära till den nya stationen, bra förutsättningar för en fin målpunkt.

Aktivitetsstråkets slutgiltiga placering och utformning blir en fråga för den långsiktiga planeringen, men vi undersöker möjligheten att få till ett temporärt stråk i de östra delarna av området.

Karta som visar Västerport, Norra Västerport samt Farehamnen.

Senast publicerad:

Kontakt
Maria Hagelberg
Projektledare
Kontakt
Tomas Freiholtz
Exoloateringsingenjör

Fakta

Enligt planprogrammet för Västerport ska Norra Västerport:

  • vara ett framtida utvecklingsområde för olika behov som behövs för stadens allmänna tillväxt.
  • innehålla ett aktivitetsstråk som förbinder kvartersstaden Västerport med Naturum på Getterön.
  • utformas så att den säkerställer att hamnverksamheten kan utvecklas.