Collage med bilder på husen som ska byggas i etapp 1 i Västerport.

Etapp 1 - Här börjar vi

12 byggaktörer har tecknat markanvisningsavtal med kommunen om att bygga bostadshus i Västerport etapp 1. Längre ner på sidan kan du se vilka dessa är, och vilka lotter var och en ska bygga på.
Det första som kommer hända i området är ett stort mark- och kajarbete.

Start 2025

I dag är området för etapp 1 (gamla färjeläget) sanerad från markföroreningar. Men än återstår mycket arbete innan det går att bygga på marken.

Detta ska göras:

  • När marken sanerades upptäcktes att det fanns många stora betongkonstruktioner under mark. Det är rester från gamla verksamheter, till exempel kulvertar för kylvattenintag från kraftverket som låg i hamnen förr. Dessa konstruktioner ska nu tas bort, likaså färjerampens betongfundament.
  • Marken ska höjas ungefär en meter för att skydda stadsdelen mot framtida havsvattenhöjningar.
  • Alla ledningar som behövs ska läggas i marken: El, fiber, vatten och avlopp.
  • Ett pumphus för dagvatten ska byggas vid kajkanten.
  • Den innersta delen av hamnbassängen ska fyllas upp så att vi skapar mer kvartersmark att bygga på.
  • Längs med vattnet anläggs en helt ny kaj som blir första delen av Västerports kajpromenad.

Preliminärt beräknas arbetet komma i gång under första halvåret 2025. Först ska en entreprenör handlas upp, upphandlingen kommer annonseras efter sommaren.

Markanvisningstävlingen

Lotterna i etapp 1 såldes till ett fast pris. I markanvisningstävlingen bedömdes tävlingsbidragen utifrån hur väl de uppfyllde kommunens krav på gestaltning och hållbarhet, samt hur väl byggnaderna skulle fungera tillsammans i en helhet.

Bland de vinnande förslagen är de dominerande fasadmaterialen trä och tegel. Här finns både platta och vinklade tak, och taken är tagna i anspråk till allt från växthus och lekplatser till solpaneler och mötesplatser. Det starka kravet på hållbara lösningar slår igenom hos alla aktörer.

Varberg inspirerar arkitekturen

När det gäller gestaltning har arkitekterna bland annat inspirerats av de välkända byggnaderna i innerhamnen: Tullhuset, Hamnmagasinet och Fästningen. Detta märks bland annat på material- och färgval, portiker och takvinklar. Men också andra byggnader i staden har inspirerat, likaså den historiska hamnverksamheten och båtlivet.

Juryns utlåtande i markanvisningstävlingen Pdf, 596.3 kB.

Kvalitetsrådet

Just nu pågår en samverkansprocess, dels mellan kommunen och de vinnande aktörerna, dels mellan aktörerna som ska dela kvarter. I stort sett alla tävlingsförslag måste anpassas och/eller revideras för att nå upp till kommunens ambitioner när det gäller till exempel byggrätt, höjd, lägenheternas disposition med mera. Till sin hjälp har byggaktörerna ett kvalitetsråd, där bland andra kommunens stadsarkitekt ingår.

Våra byggaktörer och deras hus

Nedan finns en lista på byggaktörerna som ska bygga bostadshusen i etapp 1, samt deras tävlingsbidrag.*

Lott 1: Västkuststugan
Tävlingsbidrag Pdf, 9.4 MB.
vastkuststugan.se Länk till annan webbplats.

Lott 2: Tornet
Tävlingsbidrag Pdf, 17.7 MB.
tornet.se Länk till annan webbplats.

Lott 3: Riksbyggen
Tävlingsbidrag Pdf, 26.3 MB.
riksbyggen.se/vasterport Länk till annan webbplats.

Lott 4: Hökerum Bygg
Tävlingsbidrag Pdf, 19.6 MB.
hokerumbygg.se Länk till annan webbplats.

Lott 5: Skanska
Tävlingsbidrag Pdf, 18.3 MB.
https://bostad.skanska.se/sok-bostad/varberg/vasterport/seglet/ Länk till annan webbplats.

Lott 6: Månsson Fastigheter
Tävlingsbidrag Pdf, 8.3 MB.
manssonfastigheter.se Länk till annan webbplats.

Lott 7: MVB Astor
Tävlingsbidrag Pdf, 8 MB.
mvbab.se Länk till annan webbplats.

Lott 8: Serneke
Tävlingsbidrag Pdf, 18.9 MB.
serneke.se Länk till annan webbplats.

Lott 9: Etikhus
Tävlingsbidrag Pdf, 31.4 MB.
etikhus.se Länk till annan webbplats.

Lott 10: Järngrinden/Mjöbäck
Tävlingsbidrag Pdf, 26.8 MB.
jarngrinden.se Länk till annan webbplats.
mjobacks.se Länk till annan webbplats.

Lott 11: Hökerum Bygg/CREAM/Voten konsult AB
Tävlingsbidrag Pdf, 16.9 MB.
hokerumbygg.se Länk till annan webbplats.
voten.se Länk till annan webbplats.
creamarkitekter.se Länk till annan webbplats.

Lott 12: JNA Arkitetur/Development Partner
Tävlingsförslag Pdf, 8.6 MB.
developmentpartner.se Länk till annan webbplats.
norlander.se Länk till annan webbplats.

bb

Etapp 1 är det gula området på kartan. Klicka för större bild.

Karta över lotterna i etapp 1

Illustration som visar kvarteren i etapp 1 i Västerport och hur kvarteren är indelade i 12 olika lotter = tomter.

Klicka för större bild.

*Vinnarna på lott 2, 7 och 10 erbjöds marktilldelning på en annan lott än vad de tävlade om. Dessa förslag är omarbetade för att passa den nya lottens förutsättningar och bilderna stämmer därför inte fullt ut.

Senast publicerad:

Kontakt
Cecilia Werner
Kommunikationsansvarig

Fakta

Det första som kommer hända i etapp 1 är ett stort mark- och kajarbete då marken görs byggklar. Arbetet kommer ta cirka två år och påbörjas under 2025.

Preliminär byggstart för husen i etapp 1 är 2027.

Etapp 1 är det område där det gamla färjeläget låg.

Här byggs 500 bostäder, ett hotell och ett parkeringshus.

Här ligger första delen av Kajpromenaden och Barnens boulevard, samt Hertiginnan Ingeborgs torg.

I etapp 1 planeras också för en förskola, ett äldreboende och en livsmedelsbutik.

Även Hooken (gamla Stenapiren) ingår i etapp 1. Vad som ska hända på platsen är inte klart men ambitionen är att här ska uppföras någon form av besöksbyggnad.