Bild över planområde Västerport

Västerport, etapp 1

Varberg planerar för att utveckla en ny, attraktiv stadsdel som kopplar samman den nuvarande staden med havet. Flytten av färjehamn och industrihamn tillsammans med den nya järnvägslösningen innebär att ett stort utrymme skapas för stadsutveckling i ett centralt läge. Detta planförslag utgör första etappen i planeringen av den nya stadsdelen Västerport.

Vad planeras?

Planområdet ligger i centrala Varberg, cirka 300 meter nordväst om Varbergs torg. Det är cirka åtta hektar stort och beläget i den södra delen av nuvarande hamnområde med cirka 100 meter från både nuvarande järnvägsstation och det framtida tillkommande stationsområdet.

Planförslaget möjliggör uppförande av nya kvarter för bostäder och centrumfunktioner så som hotell, handel, kontor och förskola. I detaljplanen ingår även befintliga kvarter mot Otto Torells gata där bland annat högskolan Campus Varberg, hotell Fregatten samt ett par handelsverksamheter och parkeringshus Briggen inryms.

Sammantaget ges möjligheten att uppföra cirka 500 bostäder med en genomsnittlig höjd av 5 våningar, lokaler för centrumändamål, förskola, parkeringshus, ett hotell med cirka 250 rum samt en besöksanläggning på piren.

Detaljplanen handläggs med ett utökat standardförfarande.

Miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 15 juni 2021. Planen överklagades och upphävdes av mark- och miljödomstolen. Efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen fick detaljplanen laga kraft den 31 januari 2024.

Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

Laga kraft handlingar - plan nr 458 Pdf, 37.7 MB.

Senast publicerad:

Kontakt
Karl Samuelsson
Planarkitekt

Fakta

Område: Varbergs centrum

Användning: Bostäder, förskola, hotell, handel m.m

Var i processen: Laga kraft

Fastighet: Briggen 4 och 6, Fregatten 3, 5 och 6 samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14

Diarienummer: SBK 2018-1428

Planprocessen

 1. Genomfört

  Planbesked

  Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

 2. Genomfört

  Startskede

  Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

 3. Genomfört

  Samråd

  Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

 4. Genomfört

  Granskning

  Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

 5. Genomfört

  Antagande

  Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

 6. Pågående

  Laga kraft

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.