Visualisering av hur det nya hotellet kommer att se ut sett på avstånd söderifrån. På bilden ser man från vänster Fästningen, hotellet och kyrkan.

Hotellet i Västerport

"Ett vardagsrum för Varbergsborna, en destination för besökare och ett vackert landmärke i Varberg".
Så beskrev juryn det vinnande förslaget till ett nytt hotell i Västerport.
Längre ner på sidan finns fler illustrationer. I högerspalten hittar du också ett bildspel som visar hur hotellet kommer att synas från olika ställen i staden.

Hotellet i Västerport kommer att ha en fasad av rött tegel och grå granit, båda hållbara material. Byggnaden består av en lågdel och en högdel, där den högre delen är formgiven som en trekant. Bredvid hotellet byggs ett parkeringshus med 500 platser som är till för de boende i Västerport, hotellgäster samt besökare.
Både hotell och p-hus är ritade av Fredblad Arkitekter.

Det nya hotellet blir en solitär i stadsdelen, där högdelen är fjorton våningar hög, cirka 50 meter. Omgivande bebyggelse i etapp 1 kommer att ha i snitt fem våningar.

Liv och rörelse

Placeringen vid Hertiginnan Ingeborgs torg i Västerport är strategisk för att hotellet ska bidra med liv och rörelse till stadsdelen. Ett krav från kommunen är att bottenvåningen på hotellet ska vara publik. Med ett stort hotell i hjärtat av Västerport kommer stadsdelen att få ett flöde av olika sorters människor, allt från turister och konferensgäster till Varbergsbor.

Placering och hållbart resande

Hotellets läge betyder också att det blir gångavstånd till och från den nya stationen. Varbergs nya station planeras stå klar i mitten av 2025 och kommer att bli ett nav för all kollektivtrafik i kommunen. Det kommer därför att finnas goda förutsättningar för hållbart resande.

Storlek och efterfrågan

I Varberg är efterfrågan på hotellrum stor. Till och med under pandemin var beläggningen i Varberg varit mycket god. När staden växer finns behov av ännu fler hotellrum, och det behövs också en större samlingslokal för olika sorters evenemang och konferenser. Hotellet i Västerport kommer att ha över 200 rum och bland annat innehålla en samlingssal med plats för 400 personer.

Höjd och placering

För att en hotellaktör ska få lönsamhet och ta sig an att driva ett större hotell i ett läge som Västerport, krävs ett visst antal rum. Västerport är ett långsmalt och ganska trångt område. Skulle man bygga ett stort och lågt hotell skulle det ta väldigt mycket mark i anspråk i etapp 1, vilket i sin tur skulle betyda färre bostäder.

Att lägga hotellet längre norr i stadsdelen skulle innebära att man förlorar den direkta kopplingen till stadskärnan och stationen. Bullermätningar har också visat att det blir svårt att klara bullerkraven med en hög byggnad i norr, på grund av närheten till hamnen.

Kulturmiljön

Hotellet kommer att bli ett nytt landmärke i Varberg och synas från stora delar av staden. En extern konsult har utrett hur hotellet och resten av etapp 1 kommer att påverka den omgivande kulturmiljön, där bland annat Fästningen och Kallbadhuset ingår. Utredningen är en del av detaljplaneförslaget för etapp 1.

I utredningen konstateras att hotellets höjd riskerar att skada riksintresset som helhet, främst på grund av att Fästningens visuella dominans i stadsbilden kommer att minska, men att en (1) byggnad med den här höjden kan vara acceptabelt, dock inte fler.

I utredningens sammanfattning står också att den riksintressanta kulturmiljöns kärnvärden inte kommer att gå förlorade. "Bärande sammanhang och strukturer bevaras och betydelsefulla siktlinjer kommer att bibehållas vid genomförande av planförslaget”.

Samma slutsats gjorde också Mark- och miljööverdomstolen när de godkände detaljplanen för etapp 1. I domen skrev de bland annat att: ..."den högt belägna fästningen från många platser har och fortsatt kommer att ha en klart mer framträdande roll i stadens siluett än bebyggelsen i detaljplaneområdet".

Kulturmiljöutredning Pdf, 5.6 MB.

Strawberry

Markanvisningstävlingen för hotell och tillhörande parkeringshus avgjordes 2019 och vanns av fastighetsbolaget Casmé. Senare samma år presenterades Petter Stordalens Nordic Choice Hotels (nuvarande Strawberry) som operatör för hotellet i Västerport. Sedan dess har Casmé, tillsammans med bland annat Vesterhavsgruppen AB, bildat bolaget Hotell i Västerport AB, där Boris Lennerhov är ordförande.

Våren 2021 blev det klart att Wästbygg går in som majoritetsägare i Hotell Västerport AB. Wästbygg blir också generalentreprenör för bygget av hotellet.

Vad händer nu?

Hotellförslaget kommer nu att ”knådas” innan det är bestämt i detalj hur det kommer att bli. Detta sker i samråd med bland andra kommunens kvalitetsråd för Västerport.

Karta och bilder

Här nedanför kan du se fler bilder på förslaget, samt en karta som visar hotellets placering i stadsdelen. Illustrationerna på själva hotellbyggnaden är gjorda av Fredblad Arkitekter.

Illustration av det nya hotellet i Västerport. 

Östra Hamnvägen går till vänster om bilden.

Närbild på den röda tegelfasaden på hotellet i Västerport.

Fasaden är i rött tegel och grå granit.

Visualisering av Etapp 1 i Västerport, sett från Hamnpiren.

Hotellet och etapp 1 från Hamnpiren.

Västerports första etapp i rött kvällsljus, sedd från Fästningspiren. Stadsdelen syns till vänster i bild och Fästningen till höger. På piren står människor och någon fotar vyn.

Etapp ett sedd från Fästningspiren.

En skiss över hur hotellet i Västerport kommer att uppfattas på avstånd norrifrån. Hotellet är till vänster i bild, och Fästningen till höger.

En snabbskiss av vy från norr, det bruna i botten på bilden är vatten.

Karta som visar hotellets placering i Västerport.

Klicka på kartan om du vill ha en större bild.

Senast publicerad:

Kontakt
David Alm
Affärsutvecklare Wästbygg
Kontakt
Cecilia Werner
Kommunikationsansvarig

Fakta

Bolaget som ska bygga hotellet heter Hotell Västerport i Varberg AB. Majoritetsägare är Wästbygg. Övriga delägare är Casmé och Vesterhavsporten.

Hotellet kommer att drivas av Petter Stordalens bolag Strawberry.