Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-02-03

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i januari.

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämndens resultat för 2022 blev – 39,6 miljoner kronor.

Det negativa resultatet beror bland annat på ökade behov inom hemtjänsten med både fler omsorgstagare och ökat behov av vård och omsorgsinsatser per person. Inom områdena barn och familj samt missbruk ser vi att antalet orosanmälningar ökar och också att vi har fler insatser.

Dessutom påverkades nämndens ekonomi av höga personalkostnader i början på året på grund av pandemin samt svårighet med bemanning under sommaren då extraordinära insatser behövdes.

Socialförvaltningens verksamhetsplan 2020–2023

Socialförvaltningens verksamhetsplan gäller under perioden 2020 - 2023. Planen innehåller de mål som beslutats av föregående socialnämnd och 2023 är sista året att arbeta för måluppfyllelse. Fokus 2023 ska finnas på att slutföra arbetet med befintliga mål och de strategier som finns för att nå målen ska fortfarande gälla. Inga ändringar föreslås av verksamhetsplanen.

Avveckling av bostad med särskild service på Almebergsgatan

Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att avveckla bostad med särskild service på Almebergsgatan 11. Bostaden på Almebergsgatan 11 är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Bakgrunden till beslutet är följande:

  • Fastigheten saknar hiss och vissa av lägenheterna har sovloft vilket innebär att brukare med fysiska funktionsnedsättningar inte kan bo i lägenheterna. Lägenheterna är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Lokalen kan inte användas för målgruppen. De brukare som beviljas bostad med särskild service har så omfattande psykiska funktionsnedsättningar att lokalen inte kan användas. Under hela 2022 har det funnits lediga platser på Almebergsgatan.
  • Det saknas utrymmen för gemenskap och utrymme för personal. Avsaknad av personalutrymme gör att personalgrupp utgår från annat boende och närheten till personal kan inte tillgodoses

Lindgården - svar på behovsanalys av fastighetsinvesteringar för renovering

Socialnämnden beslutade att beställa underhållsarbete från serviceförvaltningen för att sen öppna Lindgården hösten 2024. Det innebär att socialnämnden i nuläget går vidare med de underhållsåtgärder som föreslås från serviceförvaltningen.

Den 27 januari 2022 tog socialnämnden beslut om att pausa verksamheten på Lindgården på grund av överskott av platser på särskilt boende för äldre, den ekonomiska situationen samt på grund av renoveringsbehov. En behovsanalys togs fram om renoveringsbehov, som socialnämnden beslutade om. Behovsanalysen överlämnades därefter till lokalförsörjningsavdelningen, samhällsutvecklingskontoret.

Lokalförsörjningsavdelningen har återkopplat att det saknas investeringsmedel inom ramen för 2023 för att bekosta renoveringsåtgärderna för Lindgården enligt behovsanalysen. Socialförvaltningens prognos för boendeplatser om särskilt boende för äldre pekar mot att förvaltningen kommer att vara i behov av dessa platser under 2024 och framgent.

Övrigt i korthet

…Socialnämnden har av kommunstyrelsen ombetts yttra sig över en motion från Mikael Bonde om att erbjuda hemtjänstens personalutbildning i munhygien och tandvård. Socialnämnden beslutar i sitt yttrande att avstyrka motionen med hänvisning till att föreslagen utbildning redan finns.

…socialnämnden beslutade att ge servicenämnden i uppdrag att installera markiser i de kommunägda särskilda boendena för äldre.

publicerad:

Senast Ändrad: