Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-02-07

Siffrorna för 2022 räknas samman – ser ut att bli starkt ekonomiskt år trots flera utmaningar

Kommunens ekonomer jobbar just nu för fullt med att sammanfatta 2022 i siffror. Arbetet avslutas med att kommunens årsredovisning tas upp för beslut i kommunfullmäktige 18 april. Redan den 7 februari redovisades preliminära bokslutssiffror för 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Även om det kvarstår arbete så kan vi konstatera att även 2022 blir ett ekonomiskt starkt år, säger Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör.

Ekonomidirektören sammanfattar 2022 som ett händelserikt år som inleddes med pandemi och övergick i fokus på krisberedskap samt ett förändrat säkerhetsläge. Något som ledde till stigande inflation, höjda räntor och historiskt höga elpriser.

Kommunen ser ut att gå mer plus än planerat

Trots utmaningarna visar kommunen ett preliminärt resultat på 249 miljoner kronor, vilket är 68 miljoner kronor mer än budgeterat. Varbergs kommun äger också ett antal bolag, exempelvis Varbergs bostad, Varbergs fastighets AB och Arena Varberg. Det samlade preliminära resultatet för de kommunala bolagen är 133 miljoner kronor, vilket är i linje med budget.

Högre skatteintäkter än väntat

Att kommunen går med mer plus än vad som var planerat i budgeten beror på att skatteintäkterna blev högre än väntat. Totalt var skatteintäkterna på 132 mnkr mer än planerat.

- Svensk ekonomi har gått bättre under 2022 än vad någon vågade hoppas på. När vi satte budgeten såg prognoserna ganska dystra ut, säger Jens Otterdahl Holm.

Att avvikelsen på totalen ändå blir lägre än så beror på flera olika faktorer. En an anledningarna är Socialnämnden som har brottats med sin ekonomi under hela året. De beräknas gå 40 miljoner kronor sämre än budget under 2022. Även kommunens exploateringsverksamhet påverkar resultatet. Flera av de intäkter som väntades komma under 2022 kommer i stället längre fram under planperioden. Alla nämnder har behövt arbeta hårt för att möta effekterna av ett högre elpris och allmänt högre kostnader.

- Det gångna året har varit utmanande på många sätt, flera av våra nämnder visar underskott i sina verksamheter. Men tack vare kraftigt ökade skatteintäkter - på grund av en bra arbetsmarknad och låg arbetslöshet - så kan vi åter lägga ett ekonomiskt starkt år bakom oss. Det känns bra eftersom vi ser att 2023 och 2024 kommer att bli ekonomiskt tuffa år, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M).

Omvärldshändelser påverkar bolagens ekonomi

Bolagskoncernen når det budgeterade resultatet för året men påverkas starkt av att fastigheter och anläggningar fått förändrat värde med anledning av marknadsläget. Varbergs Bostad går mindre plus än vad som är budgeterat. Bakgrunden till detta är att bolaget behövt skriva ner det bokförda värdet på kvarteret Åkaren och parkeringshuset på Sörse utifrån rådande marknadsläge.

Varbergs Energi visar ett positivt resultat mot budget eftersom vindkraftsanläggningar nu värderas högre än tidigare, detta som en följd av det höga elpriset. Varbergs Energi har även påverkats negativt av ett oplanerat stopp i fjärrvärmeleveransen från Södra samt att de höga elpriserna påverkat kostnaderna för elnätet negativt medan det inte påverkat elhandeln positivt i samma utsträckning.

Hallands Hamnar Varberg AB haft en intensiv höst vilket genererat ett resultat som är bättre än budgeterat.

publicerad:

Senast Ändrad: