Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-03-03

Schemaläggning och semestrar – så hänger det ihop med leveransen av vård och omsorg

Under 2023 kommer Varbergs kommun att införa en ny modell för scheman och pröva en ny modell för semesterplanering inom verksamheten för vård och omsorg. Detta berör många medarbetare och besluten har varit svåra, men förändringen krävs för att möta växande behov.

Arbetskraften minskar, behoven ökar

Socialförvaltningens verksamhet står inför en enorm utmaning som delas av hela samhället. Andelen invånare som behöver vård och omsorg ökar, medan andelen invånare som är i arbetsför ålder minskar. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många att rekrytera för att verksamheten – med samma arbetssätt som idag – ska kunna tillgodose behoven hos våra gamla och sjuka.

Om kommunen fortsättningsvis ska klara uppdraget att leverera vård och omsorg och hälso- och sjukvård till Varbergs invånare, måste medarbetarnas arbetstid därför planeras annorlunda. En ny nationell överenskommelse som kommunen har att följa innebär att det inte längre går att utgå från dagens system, med individuella önskescheman som möjliggör många arbetspass på rad och endast begränsad återhämtning. Arbetsgivaren måste istället titta på helheten, det vill säga vilket schemasystem som totalt sett och på sikt är hållbart för flest antal medarbetare, som kan få fler att må bättre, hålla längre och vara friska oftare. Syftet med kommunens nya schemaläggningsmodell är att medarbetarna ska kunna känna att de orkar arbeta ett helt yrkesliv, och att det går att arbeta heltid och ändå få återhämtning. Det kommer fortfarande att gå att önska schema, men inte med samma täta intervall som idag. Det ska finnas som flest medarbetare i tjänst när behoven hos vårdtagarna är som störst, vilket ger ökad kvalitet i verksamheten och färre kontakter för varje vårdtagare. Ett schemasystem som motverkar ohälsa och sjukskrivningar kommer även att innebära möjlighet att nå balans i förvaltningens ekonomi.

Planeringen måste också säkerställa att det finns ordinarie medarbetare på plats under alla arbetspass på sommaren. Det finns exempel från tidigare somrar där bristen på vikarier lett till akuta situationer där både vårdtagare och medarbetare har påverkats. Flera gånger har medarbetare behövt flytta sina semestrar. Det finns även allvarliga exempel på hur kvaliteten gentemot vårdtagarna har tagit skada. När sådant händer måste åtgärder tas och verksamheten planeras på annat sätt.

Detta är bakgrunden till det nyligen fattade beslutet om en ny modell för schemaläggning och beslutet om att pröva tre semesterperioder. Det handlar alltså om att kommunen måste agera och planera för att kunna ge invånarna trygg och säker vård och omsorg och hälso- och sjukvård, som är hållbar över tid.

Inga lättvindiga beslut

Förändringarna görs inte lättvindigt. Det har varit svåra beslut att ta och det finns stor förståelse för hur det påverkar många av verksamhetens medarbetare. Men kommunen har ett lagstadgat uppdrag att lösa, och vid granskning av statistik bakåt och prognoser framåt är det tydligt att det inte går att fortsätta i samma spår som idag.

Uppföljning och ökad dialog

Varbergs kommun vill och ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär inte alltid att fatta önskade beslut, men det innebär att lyssna och ha öppen dialog. Socialförvaltningen kommer att följa upp och utvärdera hur förändringarna påverkar verksamheten, vårdtagare, patienter och medarbetare. Parallellt med detta pågår ett större förändringsarbete i verksamheten där fokus ligger på ökad öppenhet och tillit, och där man arbetar för att öka dialogen och det verksamhetsnära stödet på arbetsplatserna.

publicerad:

Senast Ändrad: