Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-03-21

Beslut om investeringar beräknas komma i november

Skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, vägar och simhall - Varbergs kommun har stora investeringsbehov framöver. Om kommunen inte ska belåna sig mer måste våra politiker prioritera bland alla behov. Nämnderna har nu svarat hur de skulle resonera om de måste minska sina investeringskostnader – så här ser beslutsprocessen ut framåt.

I november 2022 beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2023 och plan för 2024-2027. I budgethandlingen konstateras att nämnderna flaggar för väldigt stora investeringsbehov för de kommande åren. Kommunfullmäktige gav därför nämnderna i uppdrag att inkomma med ett förslag till prioritering bland de investeringsbehov som inte gäller lagstadgad verksamhet*.

Uppdrag: Föreslå begränsad investeringsplan

Nämnderna fick i uppdrag att återkomma med förslag på en nerbantad investeringsplan. I denna ska det totala behovet av så kallade löpande investeringar** och investeringar som inte är kopplade till lagstadgad verksamhet minskas till hälften jämfört med nämndens underlag till budget 2023.

Nämnderna skulle samtidigt beskriva vilka konsekvenser som framskjutna eller strukna investeringar skulle få. Sista dagen att svara på uppdraget var 28 februari 2023 och alla nämnder har återkopplat på uppdraget.

De inkomna underlagen blir viktiga i arbetet med budget för 2024 och plan för 2025-2028, men är alltså just förslag. Beslut om kommande års investeringsplan fattas först i november 2023.

Förutsättningar sätts i april

I april ska kommunstyrelsen besluta om förutsättningar för kommande års budget och plan. Arbetet utgår alltid från den senast antagna budgeten, men kompletteras med parametrar som har tillkommit eller förändrats sedan det senaste budgetbeslutet, exempelvis räntelägen, lönelägen, befolkningsprognos och liknande.

Beslutet innebär att kommunstyrelsen definierar vilka ekonomiska förutsättningar som nämnderna har att förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet.

Nämnderna kommer med budgetförslag i september

Utifrån planeringsförutsättningarna jobbar nämnderna fram budgetförslag som presenteras för en budgetberedning i september. I budgetförslagen beskriver respektive nämnd hur de vill använda sina tilldelade pengar.

Budget för 2024 och plan för 2025-2028 fattas i november

Vilka investeringar som ska finnas med i investeringsplanen för 2024-2028 beslutas i november i samband med att budgeten för 2024 tas upp till beslut i kommunfullmäktige.

* I investeringsplanen görs olika kategorisering beroende av om det finns ett lagkrav i botten eller ej. Landets kommuner måste exempelvis bedriva vård, skola och omsorg, medan mycket annan verksamhet i lagens mening är frivillig. Det görs också en indelning baserat på om investeringen innebär bibehållen kvalitet eller kvalitetsökning.

**Löpande investeringar är pengapotter som kan användas inom ett visst verksamhetsområde när behov uppstår. Det finns exempelvis en pott som heter ”löpande trafikinvesteringar” som kan användas om en kommunal väg behöver lagas under året. Potten är alltså inte kopplad till ett specifikt projekt.

publicerad:

Senast Ändrad: