Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-03-29

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i mars 2023.

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämndens ekonomiska situation är fortfarande mycket ansträngd. Prognos för året är – 15 miljoner kronor men detta bygger på att de effektiviseringsåtgärder som beskrevs i budgeten genomförs enligt plan.

Den negativa prognosen beror bland annat på ökade kostnader inom familjehem och gällande utskrivningsklara patienter ifrån sjukhuset. Det finns även ökade hyreskostnader.

Patientsäkerhetsberättelse

Förvaltningen redovisade patientsäkerhetsberättelsen för 2022. Året har präglats starkt av coronapandemin och det har funnits tre smittvågor under året som inneburit ett aktivt patientsäkerhetsarbete med testning av patienter och personal samt åtgärder för att begränsa smittspridning.

Vårt resultat kopplat till de nationella kvalitetsregistren ligger på snarlika nivåer som föregående år. Andelen av allvarliga avvikelser har ökat från föregående år. Resultatet kan vara en konsekvens av ökad komplexitet bland patienternas behov samt mer avancerad vård i kommunal regi, vilket på flera sätt påverkar riskbilden inte minst i vårdens övergångar. Vi har gjort en anmälan till IVO enligt lex Maria under året.

Förskjutningen av alltmer avancerad hälso- och sjukvård till kommunal primärvård innebär stora utmaningar. Kvaliteten på den hälso- och sjukvård som utförs inom förvaltningen håller en hög nivå, men mycket resurser går åt till kompensatoriska insatser. Det är avgörande att huvudmännen för hälso- och sjukvården i Halland tar gemensamt ansvar för patientsäkerheten med fokus på patienterna och inte organisationerna. Den nationella handlingsplanen Agera för säker vård är vägledande för patientsäkerhetsarbetet under 2023. En lokal handlingsplan ska tas fram för socialförvaltningen.

Uppföljning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete

Förvaltningen redovisade uppföljning av arbetsmiljöarbetet för 2022.

2022 har vi haft en hög korttidssjukfrånvaro samt svårighet att rekrytera personal med tillräcklig kompetens. Detta har resulterat i att arbetsbördan har ökat. Rekryteringssvårigheterna är en stor utmaning och riskerar att försämra möjligheten till återhämtning för ordinarie personal.

Risker, arbetsskador och tillbud

Det är positivt att antalet riskrapporteringar har ökat och detta är en konsekvens av ett ökat fokus på rapportering. Det syns också en ökning i antalet inrapporterade arbetsskador och tillbud. En ökad rapportering är eftersträvansvärt, eftersom det sannolikt under flera år har funnits en underrapportering av risker och tillbud.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Korttidsfrånvaron har inte sjunkit i tillräcklig omfattning efter pandemin. Området kräver även fortsättningsvis ett stort fokus. Nya arbetssätt för att minska sjukfrånvaron behöver identifieras och införas. Årets resultat visar att ett fortsatt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet är nödvändigt. Det är också ett led i att minska sjukfrånvaron.

Utvecklingsområden

Utifrån de sammantagna resultaten av uppföljningen har förvaltningen valt ut följande förvaltningsgemensamma områden att fokusera på:

  • Planera aktiviteter för att minska sjukfrånvaron samt undersöka möjligheten att införa en strukturerad, evidensbaserad metod för att minska och förebygga ohälsa och sjukskrivningar.
  • Tydliggöra och utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete med stöd av förvaltningens styrmodell. Arbetet ska leda till en ökad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete hos chefer så att arbetet utförs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Implementering av aktiva åtgärder mot diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen. Samtliga aktiviteter planeras att påbörjas under 2023 för att fortsätta under 2024.

Övrigt i korthet

…Erik Hellsborn (SD) har inkommit med en motion om ett Fontänhus i Varbergs kommun. Socialnämnden beslutade att avstyrka motionen. Socialförvaltningen gör, tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömningen att det i nuläget saknas såväl kundunderlag som ekonomiska förutsättningar för att delfinansiera ett Fontänhus i kommunen. Socialförvaltningen vill framhålla att intentionen i motionen är god och att det är viktigt att på olika vis arbeta för att motverka psykisk ohälsa och utanförskap

…socialnämnden beslutade att godkänna förslag till återkoppling kring strategi för att nå ett rimligt antal medarbetare per chef utifrån motion om bättre förutsättningar för chefer och medarbetare. Förvaltningen har en bred uppsättning strategier och initiativ för att inte bara minska antal medarbetare per chef utan för att möjliggöra för det ledar- och medarbetarskap som förvaltningen önskar.

…Revisorer har granskat förvaltningens arbete med att följa upp och ha kontroll över de privata utförare som finns inom nämndens ansvarsområde. Revisionsrapporten visar att uppföljning och kontroll av de privata utförare som socialnämnden har avtal med fungerar tillfredsställande och att det finns ett upparbetat uppföljningssystem.

publicerad:

Senast Ändrad: