Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-05-06

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i april.

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämndens ekonomiska situation är fortfarande mycket ansträngd. Prognos för året är – 15 miljoner kronor men detta bygger på att de effektiviseringsåtgärder som beskrevs i budgeten genomförs enligt plan.

Den negativa prognosen beror bland annat på ökade kostnader inom familjehem och gällande utskrivningsklara patienter ifrån sjukhuset. Det finns även ökade hyreskostnader.

Uppföljning i Halland om nutrition

Det har nu gjorts en uppföljning av den Halländska överenskommelsen om nutrition (kallad Särnär). Den gemensamma uppfattningen är att nutritionsöverenskommelsen fungerar bra. I uppföljningen konstateras att det är önskvärt att denna överenskommelse harmoniserar bättre med Hemsjukvårdsavtalet.

Utvecklingsmöjligheter

Olika utvecklingsmöjligheter lyfts fram i uppföljningen både gemensamma och separat för kommunerna och Region Halland. För kommunerna pekas bland annat följande utvecklingsområden ut:

  • Ökad följsamhet till Nutritionsöverenskommelsen att använda digitala förskrivningsstödet inom samtliga kommuner
  • Ökad kompetens för sjuksköterskor i kommunen för att de ska kunna uppfylla sitt ansvar gällande basalt nutritionsomhändertagande
  • Säkerställa att alla kommuner har utbildningar i nutrition, mat och måltider i berörda verksamheter och yrkesgrupper
  • Säkerställa att alla kommuner har rutiner/riktlinjer för att bedöma behov och intag av energi och protein samt för att tillgodose behov av anpassad mat

Rapporten skickas nu till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i kommunfullmäktige.

Kvalitetsdeklarationer hemtjänst

Kvalitetsdeklarationer för hemtjänst i Varbergs kommun har ändrats på grund av lagändringar och kompletterats med nya insatser.

Kvalitetsdeklarationerna beskriver vad man som omsorgstagare kan förvänta sig av en tjänst som kommunen erbjuder.

Ändringarna berör flera områden, bland annat nya lagkrav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt och att kyld mat ersätts med digitala inköp.

God och nära vård - gemensam målbild i Halland

Socialnämnden fick information om målbilden för God och nära vård i Halland. God och nära vård är en nationell satsning som sträcker sig över flera år.

Sveriges hälso- och sjukvård och socialtjänst befinner sig i omställningen till God och Nära vård. Det är en nödvändig reform för att klara välfärdens växande utmaningar med förändrade behov, beteenden och förväntningar från invånarna. Allt fler personer lever med en eller flera kroniska sjukdomar, samtidigt som den demografiska utvecklingen innebär att vi blir allt färre i arbetsför ålder i relation till den åldrande befolkningen med stora vård och omsorgsbehov.

En viktig del av omställningen är stärkt samverkan mellan regioner och kommuner. För det gemensamma arbetet med god och nära vård mellan Region Halland och de halländska kommunerna finns en samverkansstruktur och en målbild som har tagits fram gemensamt.

Målbilden benämns ”Omtanke Halland” och har tagits fram med stöd av Leap for Life vid Högskolan i Halmstad. Den har beställts av och därefter antagits i november 2022 av ledande politiker i KRF (kommun- och regionledningsforum), som är en samarbetsfunktion för de halländska kommunerna och Region Halland

Meningen med målbilden är att ta ut en riktning för hur vård och omsorg i Halland ska utvecklas mot en god och nära vård och omsorg som ärsammanhållen, personcentrerad och nära.

Omtanke Halland – målbild för vår gemensamma omställning Länk till annan webbplats.

Övrigt i korthet

…socialnämnden har nu startat upp målarbetet inför den nya mandatperioden.

… En personuppgiftsincident har inträffat som förvaltningen valt att anmäla till Integritetsmyndigheten IMY. Beslut från IMY har inväntats för att ingå i ärendet till nämnden. Incidenten inträffade under februari och rör personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt där kommunen brustit. IMY skickade den 21 mars ett beslut där det framgår att IMY avslutar ärendet som rör anmälan.

…socialnämnden har lämnat yttrande till kommunstyrelsen över förslag på reviderad riktlinje för intern kontroll

…socialnämnden har lämnat yttrande till kommunens revisorer över revisionsrapport som granskar ärendehantering och beredning med fokus på ordförandes roll.

publicerad:

Senast Ändrad: