Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-05-17

Kommunens politiker har beslutat om mål för de kommande fyra åren

Den 16 maj antog kommunfullmäktige strategiska målområden och prioriterade mål för perioden 2024–2027.

Kommunens arbete styrs utifrån politiskt beslutade mål. Varje mandatperiod inleds med att ta fram mål som ska peka ut riktningen för de kommande fyra åren. De politiker som valdes in i kommunfullmäktige i höstas har nu beslutat om de mål som kommunkoncernen ska prioritera under den kommande målperioden som pågår 2024-2027.

Viktigt med långsiktighet

De nya målområdena kan vid första anblick verka ganska lika de som gäller under innevarande målperiod, men flera fokusförflyttningar har skett genom nya prioriterade mål.

- Uthållighet är nyckeln till framgång. Vi har arbetat långsiktigt och målmedvetet och kan se att arbetet ger goda resultat. Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Vi behöver hålla i för att driva på den positiva utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

För att vi ska kunna följa om vi rör oss i rätt riktning finns ett antal resultatindikatorer kopplade till varje mål. Flera målområden har fått nya indikatorer som ska mätas i arbetet med uppföljningen.

Trygghet och tilltro till demokratin

Målområdet ”Ett samhälle för alla” känns igen från innevarade målperiod men har nu ett tydligare fokus på att alla ska känna sig trygga och delaktiga i kommunens utveckling. Barn och ungas möjlighet till inflytande lyfts särskilt fram.

Till målområdet finns också ett mål som handlar om att det ska finnas en variation av upplåtelseformer när det gäller bostäder.

Minskad klimatpåverkan och hållbart växande

Målområdet ”En grön och klimatmedveten kommun” är nytt för målperioden. Det handlar om att Varbergs kommun ska ta ansvar för minskad klimatpåverkan, både genom den egna verksamheten och genom att underlätta för näringsliv och invånare att leva klimatsmart.

Det handlar även om att kommunen ska vara väl rustad för att möta klimatförändringar samt ha en hållbar och balanserad tillväxt.

Näringslivet fortsatt i fokus

Även det nuvarande målområdet ”Livskraftigt näringsliv” följer med till kommande målperiod. Målområdet handlar om att kommunen ska fortsätta vara en attraktiv plats för företagare. Nu finns även ett nytt fokus på samverkan med civilsamhälle och näringsliv för att bidra till innovation, nytänkande och utveckling.

Till målområdet finns även ett nytt mål som handlar om hur kommunen kan bidra till näringslivets kompetensförsörjning genom utbildningsverksamheten.

Innovativ och effektiv organisation

Det fjärde och sista målområdet vänder blicken inåt och handlar om kommunorganisationen. Målet innebär ett ökat fokus på att det ska vara lätt att göra rätt, både internt och externt. Det handlar också om att kommunen ska vara en effektiv och innovativ organisation med en verksamhetsutveckling som utgår från dem vi är till för.

Här är de nya målområdena

Ett samhälle för alla

 • Hela Varberg växer hållbart och är tryggt och inkluderande.
 • Invånarna känner tilltro till demokratin och kan påverka utifrån sina förutsättningar.
 • Barn och unga i Varberg har goda förutsättningar att forma sina liv.
 • En variation av upplåtelseformer ska möta invånarnas behov av bostäder i hela kommunen.

En grön och klimatmedveten kommun

 • Varberg tar ansvar inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan.
 • Varberg är väl rustat att möta klimatförändringar.
 • Varberg har en hållbar och balanserad tillväxt i samhällsbyggandet, där naturområden värnas och utvecklas

Livskraftigt näringsliv

 • I Varberg är det enkelt och attraktivt att etablera, driva och utveckla företag i hela kommunen.
 • Kommun, näringsliv och civilsamhälle samverkar för ett bättre Varberg.
 • Varberg ska ha planlagd verksamhetsmark, anpassad för näringslivets behov, i alla kommunens serviceorter.
 • Efterfrågad arbetskraft skapas genom utbildning och kompetensutveckling för alla med olika förutsättningar, ålder och bakgrund

En effektiv, hållbar och nytänkande organisation

 • Vi är en effektiv och innovativ organisation som utvecklar verksamheten utifrån de vi är till för.
 • Det är lätt att göra rätt för både invånare och medarbetare.
 • Vi är en hållbar och attraktiv arbetsgivare som värnar, utmanar och skapar möjligheter för medarbetarna.

I måldokumentet finns detaljerade beskrivningar av områdena, alla prioriterade mål och resultatindikatorerna.

Mål och inriktning 2024-2027 Pdf, 330.7 kB.

publicerad:

Senast Ändrad: