Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-06-02

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i maj 2023.

Tertialrapport

Socialnämndens ekonomiska situation är mycket ansträngd. Prognosen för året är – 55 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner mer än vid ingången på året. Åtgärder är vidtagna som till exempel omvandling av Fogdevägens äldreboende och nedläggning av LSS-boendet på Almebergsgatan. Men nu krävs ytterligare åtgärder för att lösa hela underskottet och också nytänk, att vi behöver arbeta på andra sätt.

Den negativa prognosen beror till stor del på ett mycket högt uttag av övertid, hög sjukfrånvaro och högt användande av timanställningar.

Förutom dessa frågor inom personalförsörjningen har vi höga kostnader för utskrivningsklara patienter, ökade kostnader för familjehem, höga kostnader för institutionsplaceringar samt höga kostnader inom gruppbostäder och daglig verksamhet.

Förvaltningen står nu på kort sikt inför konkreta åtgärder gällande övertid, att komma till rätta med sjukfrånvaro samt att det är mycket restriktiv hållning för att tillsätta vakanta tjänster, utbildningar etc.

Ny rutin underlättar för omsorgstagare och anhöriga vid demensutredning

Nu finns en ny rutin vid demensutredning som ska underlätta för omsorgstagare och anhöriga som ansöker om särskilt boende. Bakgrunden är att den tidigare riktlinjen innehåller krav på att de som beviljas demensboende har en utredd demensdiagnos. Nya behov har framkommit då vi ser fortsatt långa handläggningstider i väntan på demensutredning och diagnos. Detta innebär en påfrestning både för omsorgstagare och anhöriga i form av långa vistelsetider på korttiden eller i hemmet med stöd av hemtjänst.

För att göra det möjligt med snabbare handläggning och därmed beslut och placering i boende för personer med demenssjukdom ska förvaltningen kunna fatta beslut under pågående demensutredning. Denna möjlighet ska användas enbart när beteendet som personen uppvisar är uppenbara demensliknande. Vid behov inhämtar omsorgshandläggaren information från omsorgspersonal, sjukvårdspersonal, demenssamordnare och resursteam demens.

I stället för att göra ytterligare tillägg i riktlinjen så upphör den att gälla. Innehållet som inte regleras via lagstiftning kommer i stället beskrivas i rutiner för myndigheten.

Övrigt i korthet

… Josefin Alström, avdelningschef HR, och Linnea Dixon Berglund, projektledare informerade om status för projekt Hållbar arbetstidsmodell och sommarplaneringen 2023.

…Socialnämnden svarade på initiativärende från Ingemar Ericsson (24:7) som handlar om att avskaffa inloggningsappar samt att tillsätta en utredning i syfte att ta bort minutschema för hemtjänstpersonal.

  • För närvarande är det inte möjligt att ta bort aktuella system innan ett nytt ersättnings- och faktureringssystem tas fram. Om inloggningssystem tas bort kommer inte kundernas faktura att kunna hanteras korrekt, vilket kan resultera i att kunderna kan betala en felaktig faktura.
  • Förvaltningen ser positivt på förslaget att tillsätta en utredning om minutstyrd hemtjänst, ett arbete som redan påbörjats inom ramen för förvaltningens utvecklingsarbete.

…förvaltningen gav återkoppling och summering efter socialnämndens dialog om målen för kommande mandatperiod. Arbetet fortsätter och kommer att beslutas om på nämnden i augusti.

publicerad:

Senast Ändrad: