Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-06-27

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i juni 2023.

Månadsrapport

Socialnämndens ekonomiska situation är mycket ansträngd. Prognosen för året är cirka – 55 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner mer än vid ingången på året.

Den negativa prognosen beror till stor del på ett mycket högt uttag av övertid, hög sjukfrånvaro och högt användande av timanställningar. Vi har även höga kostnader för utskrivningsklara patienter, ökade kostnader för familjehem, höga kostnader för institutionsplaceringar samt höga kostnader inom gruppbostäder och daglig verksamhet.

Åtgärder är vidtagna som till exempel omvandling av Fogdevägens äldreboende och nedläggning av boendet inom funktionsstöd på Almebergsgatan. Men nu krävs ytterligare åtgärder för att lösa hela underskottet och också nytänk, att vi behöver arbeta på andra sätt.

Förvaltningen arbetar nu med åtgärder gällande att minska övertid, personalomsättning och att komma till rätta med sjukfrånvaro.

Ytterligare ekonomiska åtgärder och effektiviseringar kommer att behövas och dialog om detta fortsätter på socialnämnden i augusti.

Fogdevägen – återrapport

Socialnämnden fick information om genomförd utflytt och återrapport kring Fogdevägens boende. Det är sammanlagt 14 omsorgstagare som flyttat. Samtliga omsorgstagare har fått något av sina val av nytt särskilt boende.

Förvaltningen har ett underskott av bostäder med särskild service inom funktionsstöd och behovet av bostäder för målgruppen framöver ökar. Därför önskar förvaltningen omvandla det särskilda boendet på Fogdevägen till två separata gruppbostäder inom funktionsstöd med vardera sex lägenheter. Varbergs bostads har uttryckt sig positiva till en verksamhetsförändring i fastigheten. De undersöker för närvarande vilka åtgärder som krävs i fastigheten och vilka kostnader förändringen skulle innebära.

Övrigt i korthet

… dialog pågår om socialnämndens mål för kommande mandatperiod. Vid sammanträdet i augusti kommer nämnden att fatta beslut i frågan.

…kommunen ser över möjligheterna att bygga ett större äldreboende i Trönninge än det som tidigare varit planerat, med 80 platser i stället för 60 platser. Detta kräver en ny förstudie.

publicerad:

Senast Ändrad: