Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-08-30

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i augusti. Nämnden beslutade bland annat om nya mål och underlag till budget.

Socialnämndens nya mål

Socialnämnden beslutade om mål och inriktning för den nya mandatperioden för år 2024-2027.

Förslag till mål har arbetats fram utifrån socialnämndens dialoger om vad som är viktigt att prioritera samt utifrån vad nämnden önskar uppnå för värden och effekter genom målarbetet.

- Målen har ett tydligt fokus på den spännande men också utmanande framtid som nämnd och förvaltning står inför, säger Alexandra Landin stabschef för kvalitetsavdelningen.

Målen präglas av den demografiska utvecklingen med färre som ska försörja fler och en kraftig ökning av antalet äldre. Det är en stor utmaning att hitta kompetens till de flesta av förvaltningens verksamheter.

Här är socialnämndens nya mål:

Målområde: en hållbar välfärd

– vi möjliggör att färdas väl

Socialnämndens mål: Tillsammans utvecklar vi en hållbar och pålitlig välfärd där stöd och vård möjliggör för människor att färdas väl.

Målområde: att vara relevanta och betydelsefulla

vi skapar värde utifrån förväntningar och förutsättningar

Socialnämndens mål: Tillsammans ställer vi om vår verksamhet för att skapa värde och uppfylla behov utifrån förväntningar och förutsättningar.

Målområde: delaktiga och engagerade medskapare

vi löser tillsammans

Socialnämndens mål: Tillsammans bygger vi en kultur med engagerade och delaktiga medskapare – både målgrupper och medarbetare.

Socialnämndens mål och inriktning (PDF), 252.2 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. (, 252.2 kB)

Socialnämndens månadsrapport

I början av juli fick socialnämnden extra tillskott på cirka 70 miljoner i form av tillfälliga statsbidrag. För att få statsbidraget krävdes att andelen sjuksköterskor på särskilda boenden skulle öka och att förvaltningen arbetade med att minska antalet timanställda inom äldreomsorgen. Det goda utfallet beror på ett mycket bra och fokuserat arbete i förvaltningen för att uppnå dessa kriterier.

- Jag vill betona att dessa statsbidrag är tillfälliga vilket innebär att de hjälper 2023 års resultat men den grundläggande ekonomiska obalansen kvarstår. Långsiktigt behöver vi arbeta med åtgärder och omställning, säger ekonomichef, Ola Viestam.

Nämnden ser fortsatt höga kostnader inom bemanning i form av ett mycket högt uttag av övertid, hög sjukfrånvaro och högt användande av timanställningar.

Vi har även höga kostnader för

 • utskrivningsklara patienter,
 • ökade kostnader för familjehem,
 • höga kostnader för institutionsplaceringar,
 • höga kostnader inom gruppbostäder
 • daglig verksamhet.

Vissa åtgärder är vidtagna som till exempel omvandling av Fogdevägens äldreboende och nedläggning av boendet inom funktionsstöd på Almebergsgatan. Förvaltningen arbetar nu med åtgärder gällande att minska övertid, personalomsättning och att komma till rätta med sjukfrånvaro.

Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024-2027

Socialnämnden beslutade om inspel till kommunfullmäktiges budgetplanering i höst.

Socialnämnden ser ökade behov inom samtliga verksamhetsområden. Varberg växer och den beräknade befolkningsökningen kommer att påverka alla våra verksamheter. Behov av äldreomsorg, hemsjukvård, stöd till personer med funktionsnedsättning och stöd till barn och unga kommer att öka i takt med att befolkningen ökar.

Nämnden ser även en förskjutning med mer komplex vård och omsorg både inom äldreomsorgen och inom andra verksamhetsområden.

Utmaningar inom bemanning

Behoven av personal ökar inom flera verksamheter. Det gör att det är svårt att alltid ha en grundbemanning på plats. Detta leder ofta till dyra lösningar som inbeordringar, övertidsersättning och köp av personal via bemanningsenheten.

Personalsituationen innebär att socialnämnden och kommunen behöver planera för ökade kostnader framöver.

Förvaltningen ser därför också ett behov av att arbeta med åtgärder för att, på sikt, få en mer hållbar arbetssituation, vilket behövs för att kunna ta oss an våra framtida utmaningar och att få en bättre ekonomistyrning inom bemanningsområdet.

Så möter vi de fortsatta ekonomiska utmaningarna

Socialnämnden står fortsatt inför ekonomiska utmaningar. I år prognosticeras ett nollresultat men detta beror mycket på tillfälliga statsbidrag. För 2024 beräknas obalansen vara cirka 56 miljoner kronor och denna ökar sedan successivt.

För att nå en ekonomi i balans utefter kommunens planeringsförutsättningar krävs att nämnden:

 • Skapar en hållbar personal- och kompetensförsörjning med bland annat lägre sjuktal
 • Förändring av utbud och ambitionsnivå i nämndens verksamheter
 • Genomför åtgärder för att öka effektiviteten, exempelvis genom digitalisering
 • Förändring av stödresurser så att de på bästa sätt stöttar kärnverksamheten
 • Anpassning av avgifter för att möta kostnadsökningar

Översyn av avgifter

Socialnämnden beslutade att föreslå höjning av avgifter och taxor inom flertalet områden. Nämnden behöver justera för ökande kostnader och ta ut avgifter i nivå med övriga kommuner i Halland Nämnden föreslår en förändring gällande nedan fyra områden med start 1 januari 2024.

 • höja timpriset för hemtjänsttaxa i ordinärt boende från 196 kr till 3oo kronor per timma,
 • höja avgiften för trygghetslarm från 296 kr till 350 kr per månad,
 • ta bort jämkning för dubbelt boende vid flytt till särskilt boende,
 • ta bort anhörigbidrag.

Frågan kommer upp till beslut i Kommunfullmäktige i november.

Övrigt i korthet

Socialnämnden föreslår att kommunen ska revidera avgifterna för tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Vid ett eventuellt beslut i Kommunfullmäktige så börjar de nya avgifterna gälla 1 januari 2024.

Socialnämnden beslutade att godkänna förslag till yttrande om initiativärende från Varbergsalliansen att utreda förutsättningarna för att införa ett kommunalt tillägg till personer som är sysselsatta i daglig verksamhet. I yttrandet framförs bland annat att nämnden önskar förtydliganden om finansieringen och ett tillägg om vilka målgrupper som skulle kunna ingå. Yttrandet överlämnas nu till kommunstyrelsen.

publicerad:

Senast Ändrad: