Nyheter i korthet från Socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i februari 2024. Bland annat redovisades socialnämndens årsredovisning, patientsäkerhetsberättelse och brukarundersökningar.

Socialnämndens årsredovisning


Socialnämnden redovisar i årsrapporten ett negativt resultat för 2023 på minus 23,7 miljoner kronor. Nämnden hade höga kostnader inom bemanning i form av ett mycket högt uttag av övertid, hög sjukfrånvaro och högt användande av timanställningar. Förvaltningen arbetar med åtgärder för att komma till rätta med detta.

Uppföljning av nämndens mål

Den samlade bedömningen vid mandatperiodens slut är att fyra mål är delvis uppnådda. För målet som gäller kompetensförsörjning kan konstateras att det önskade målvärdet för sjukfrånvaro inte uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelse för 2023

Socialförvaltningen redovisade patientsäkerhetsberättelse för 2023. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Socialförvaltningens övergripande mål inom hälso- och sjukvården är att patientsäkerheten och känslan av trygghet ska öka för personer inom kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningens resultat i de nationella kvalitetsregistren har både förbättrats och försämrats. Inom ramen för ett ökat teamarbete ses också bättre resultat i registren. Rapporteringen av avvikelser har ökat men i jämförelse med andra kommuner har Varberg ett lågt rapporterande.

Kvaliteten på den hälso- och sjukvård som utförs inom förvaltningen håller en hög nivå, men mycket resurser går åt till kompensatoriska insatser som skulle kunna ha undvikits om överlämnande part arbetat mer proaktivt utifrån patienterna. Det är avgörande att huvudmännen för hälso- och sjukvården i Halland tar gemensamt ansvar för patientsäkerheten med fokus på patienterna och inte organisationerna.

I Halland har det under 2023 beslutats om en gemensam färdplan för omställningen till god och nära vård. Förvaltningen har på intern nivå arbetat med omställningen till god och nära vård genom att skapa en struktur för att omhänderta medarbetares initiativ och förbättringsförslag. Målet är att inom överskådlig framtid även kunna erbjuda medborgarna möjlighet till delaktighet.

Förvaltningen har fokus på digitalisering, innovation och välfärdsteknik. Både inom omsorgen och hälso- och sjukvården pågår test av nya arbetssätt med stöd av olika digitala verktyg. Den nationella handlingsplanen Agera för säker vård kommer vara huvudsakligt underlag för patientsäkerhetsarbetet under 2024. Och med hjälp av ett nytt journalsystem planeras både dokumentation och vård kunna förbättras ytterligare.

Brukarundersökningar 2023

Socialförvaltningen deltar årligen i flera av Sveriges kommuner och regioners nationella brukarundersökningar samt Socialstyrelsens öppna jämförelse, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

För 2023 kan vi konstatera att det är förhållandevis låga svarsfrekvenser. När det gäller resultaten så är det generellt så att förvaltningen är bland de 50 procent kommuner som ligger ungefär i snitt med riket i stort.

Övrigt i korthet

…Socialnämnden redovisar i månadsrapporten en nollprognos för 2024.

…Ingemar Ericsson (24:7) har lämnat ett initiativ gällande tillgång till toaletter för hemtjänstpersonal där han föreslår att all hemtjänstpersonal har tillgång till toaletter på rimligt avstånd under hela arbetspassen. Socialnämnden beslutade att avslå initiativet med motiveringen att det är en verkställighetsfråga för förvaltningen och inte en fråga för Socialnämnden.

…Ingemar Ericsson (24:7) har lämnat ett initiativ gällande de tre

semesterperioderna för omsorgspersonalen där han föreslår

  • att varje enhet, i samarbete med enhetschefen, har mandat att lägga sina egna sommar- och semesterschema
  • att den tillsvidareanställda omsorgspersonalen omgående tillfrågas hur de upplevde sin semester förra året med anledning av införandet av tre semesterperioderatt frågan ställs om de tycker återhämtningen blev likartad eller sämre i jämförelse med året innan.

Socialnämnden beslutade att avslå initiativet med motiveringen att det är en verkställighetsfråga för förvaltningen och inte en fråga för Socialnämnden. Dock har förvaltningen för avsikt att efter sommaren göra en fördjupad utvärdering av införandet av tre semesterperioder

…Socialnämnden beslutade att genomföra Kommunfullmäktiges beslut om att höja habiliteringsersättningen med 10 kronor per dag.

….KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens planering och beredskap för framtidens äldreomsorg. Syftet har varit att bedöma om socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig planering och beredskap vad gäller demografi, kompetensförsörjning, välfärdsteknik samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Den samlade bedömningen är att planering och beredskap inom de olika områden har delvis säkerställts. Socialnämnden har nu också lämnat yttrande över rapporten.

Verksamhetsbesök Arbetscentrum – Kardanvägen 4

Innan socialnämndens sammanträde var socialnämndens ledamöter ute på verksamhetsbesök och fick möjlighet att se hur den dagliga verksamheten på Arbetscentrum fortlöper. På Arbetscentrum finns verksamheter som Träverkstan, Boomerangen och Montering och tillverkning. Arbetscentrum erbjuder sysselsättning för de som behöver stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet.

Socialnämnden vill tacka Arbetscentrum för ett fint mottagande och möjligheten att få komma ut för att se hur en vanlig dag hos er ser ut.

publicerad:

Senast Ändrad: