Beslut taget om framtidens Peder Skrivares skola

Vid dagens sammanträde, den 25 mars 2024, tog utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden ett inriktnings­beslut gällande en förstudie för framtida gymnasie­platser på Peder Skrivares skola.

Bakgrunden till det nya inriktnings­beslutet är det förstudie­arbete som pågått gällande att bereda plats för fler elever på Peder Skrivares skola. Förstudien utgår från den behovs­analys som beslutades av utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden den 25 februari 2019, § 20 (UAN 2019/0052).

I ett första förslag uppgick kostanden för en utbyggnad av Peder Skrivares skola till 1,5 miljarder kronor, utifrån detta beslutade utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden under våren 2023 om ett tilläggs­uppdrag för att ytterligare se över det faktiska investerings­behovet och möjligheten att bygga ut, men då till en lägre kostnad.

Nya förutsättningar

Det är flera olika orsaker som skapar nya förutsättningar i det nya inriktnings­beslutet. Dels visar befolknings­prognosen för Varbergs kommun på ett något minskat behov av antal platser men det har också gjorts en översyn av de olika gymnasie­programmens lokalbehov och vilka investeringar som skulle krävas. En bedömning är att Rosenfreds­skolan fortsatt är ändamålsenlig för det Estetiska programmet.

Gymnasieutbildning är helt avgörande för Varbergs framtid, både för varje enskild individs möjlighet till frihet och utveckling men inte minst för att fortsätta bygga vår superkommun Varberg. Det ursprungliga förslaget nämnden fick på bordet under 2023 var dock ekonomiskt ohanterbart samtidigt som vi kände ett behov att genomlysa kostnader och innehåll, vilket vi nu har gjort. Satsningar på skola och utbildning är den bästa investering vi kan göra men varje skattekrona ska noga övervägas, säger Filip Zackrisson (L) ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Fler möjliga inriktningar

Tillsammans med samhällsutvecklings­kontoret har utbildnings- och arbetsmarknads­förvaltningen arbetat fram två möjliga inriktningar för framtida utbyggnad av Peder Skrivares skola och det är alternativ två som utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden idag beslutat om att gå vidare med.

Den nya inriktningen innebär bland annat att verkstads­lokalerna för fordons-, industri-, VF-, samt el- och energi­programmet inte tas med i den första etappen av utbyggnaden. Fördelningen av utbudet ligger kvar i enlighet med idag, 40 procent yrkesprogram och 60 procent högskole­förberedande. Dimensioneringen för framtida elevantal matchas mot befolknings­prognosen, gymnasie­skolan dimensioneras därför till 2 500 elevplatser, vilket innebär en nybyggnation av 1 100 elevplatser. Den nya inriktningen möjliggör även för framtida, ytterligare, utbyggnad på området för Peder Skrivares skola.

Peder Skrivares skola är utsedd till Hallands bästa gymnasieskola och är dessutom oerhört populär då cirka 85 procent av Varbergs ungdomar söker till skolan, vår beslutade inriktning möjliggör att framtida Peder Skrivare fortsätter erbjuda detta efter 2030. Det är den största satsningen på gymnasieutbildning i Varbergs historia och helt avgörande för framtidens Varberg. Nu arbetar vi dessutom vidare med lösningar för våra viktiga yrkesprogram där tätt samarbete med näringslivet och övriga kommuner i Halland är avgörande, säger utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Filip Zackrisson (L).

publicerad:

Senast Ändrad: