Stationen hamnar i södra Väröbacka

  Idag beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att Värö station ska ligga i södra Väröbacka. – Det är ett bra läge som innebär att samhället kan utvecklas på bästa sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (m).

  Stationsutredningen lyfter olika perspektiv

  Det finns två möjliga lägen för var stationen i Värö kan ligga, norra läget i höjd med Väröbackaskolan och södra läget vid vägbro 850. Kommunen har utrett vilket av lägena som skulle skapa bäst förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv – ett arbete som nu är klart. En samlad analys och bedömning visar att det södra läget sammantaget har de bästa förutsättningarna.

  - Stationen blir drivande för den fortsatta utvecklingen av Väröbacka och de närmaste orterna, och därför blir det viktigt var den hamnar. När vi har studerat de olika lägena har vi gjort det utifrån flera olika perspektiv. Vi har bland annat tittat på markförhållanden, trafiklösningar, kostnader och förutsättningar för samhällsutveckling, berättar samhällsplanerare Frida Eriksson som ansvarat för stationsutredningen.

  Kommunens bedömning är att det södra läget har betydelsefulla styrkor. Södra läget ligger i en strategiskt viktig knutpunkt i vägnätet och den innebär minst påverkan på värdefull jordbruksmark. Dessutom äger kommunen en stor del av marken.

  - Kring stationsläget finns det sammantaget bäst förutsättningar för samhället att växa och här kan vi också dra nytta av befintliga strukturer, säger Frida Eriksson.

  Alla överens om läget

  På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde idag var alla överens: Värö station ska ligga i södra Väröbacka.

  - Processen har tagit en del tid, men det har varit viktigt att få hela bilden. Nu vet vi att läget fungerar och att det också har bra förutsättningar för samhällsutveckling. Beslutet är en viktig milstolpe i förverkligandet av en station i Värö, säger Ann-Charlotte Stenkil.

  Stationen viktig för utvecklingen

  En ny tågstation i Väröbacka innebär att fler kommer kunna resa och pendla på ett hållbart sätt till och från Väröbacka och intilliggande serviceorter, och att norra Varberg kan fortsätta växa.

  - Tågstationen möjliggör en hållbar utveckling av norra Varberg som hela kommunen kommer att ha nytta av. Och ur ett regionalt perspektiv finns det också vinster i form av ökad tillgänglighet och att det bli lättare att förflytta sig på ett hållbart sätt, framför allt mellan norra Halland och Göteborgsregionen, säger samhällsutvecklingsdirektör Josefin Selander.

  Vad händer framåt?

  Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut om stationsläge ska nu vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige den 14 december för slutligt beslut. Därefter kan Trafikverket påbörja processen med att planera och bygga stationen, medan kommunen kan färdigställa den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka och påbörja en förstudie för stationsområdet.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: