Västerport: Kommunen överklagar mark- och miljödomstolens dom

  Kommunstyrelsen har beslutat att överklaga mark- och miljödomstolens dom att upphäva detaljplanen för Västerport etapp 1.
  -Vi anser att det finns juridiska skäl att överklaga, och vi efterfrågar större tydlighet och vägledning när det gäller domstolens slutsatser, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

  Beslutet att överklaga domen togs vid ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde på tisdagen. Av KS 13 ledamöter röstade 11 för ett överklagande och två (Liberalerna samt Sverigedemokraterna) valde att reservera sig mot beslutet.

  Så tycker politiken:

  Vid en efterföljande presskonferens berättade politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott för sina skäl att stå bakom en överklagan:

  Ann-Charlotte Olsson Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M):
  - Den här domen betyder oerhört mycket för Varberg och Varbergs utveckling. Den behöver prövas för att vi förhoppningsvis ska få tydlighet och vägledning i den framtida planeringen av Västerport. Skulle vi ta ett omtag nu, så skulle vi famla utan att veta var vi står. Eftersom domstolen har invändningar, inte bara mot hotellets höjd, utan också på stadsdelens placering och struktur, behöver vi veta hur vi ska förhålla oss.

  Christofer Bergenblock, kommunstyrelsens förste vice ordförande (C).
  -Vi har stor respekt för de åsikter som Hembygdsföreningen Gamla Varberg fört fram och man kan alltid fundera på om vi kunde gjort något annorlunda i processen. Däremot delar vi inte domstolens uppfattning och anser att domskälen inte håller. Domstolen drar väldigt långtgående slutsatser på flera områden, till exempel när det gäller avvägningen mellan hänsyn till kulturmiljön och behovet av att utveckla en stad.

  Jeanette Qvist, kommunstyrelsens andre vice ordförande (S):
  -Vi har arbetat hårt med att forma Västerport för en stadsdel för alla, där en fjärdedel av lägenheterna ska vara hyresrätter. Tvingas vi till en lägre exploateringsgrad när det gäller bostadshusen så riskerar vi att det blir färre hyresrätter för att få ekonomin att gå ihop. Vi behöver tydlighet och vägledning i hur vi går vidare.

  Tobias Carlsson, ledamot kommunstyrelsen (L):
  - Liberalerna har valt att rösta nej till en överklagan eftersom vi vill komma så fort fram som möjligt med Västerport. Vi tror risken är stor att kommunen inte beviljas prövningstillstånd, och om vi skulle få det finns risken att domstolen ändå inte ger någon vägledning. Då står vi på samma ställe som nu, men har förlorat flera år. Båda alternativen har sina upp- och nedsidor, men vi har landat i att det bästa är att inte överklaga.

  Kent Norberg, ledamot kommunstyrelsen (S):
  -Vi måste överklaga eftersom vi måste få tydlighet. Annars kommer vi ha stora svårigheter när vi går vidare.

  Domen

  Domstolen upphäver detaljplanen för etapp 1, dels på grund av formella skäl, dels på grund av materiella skäl. De formella skälen handlar i korthet om att domstolen anser att kommunen har frångått översiktsplanen utan att beskriva på vilket sätt och varför. Kommunen har däremot bedömt att detaljplanen följer översiktsplanen. De materiella handlar om bebyggelsens påverkan på den omkringliggande kulturmiljön.

  -Det finns juridiska skäl att överklaga domen. Vi håller inte med om att kommunen begått ett formellt fel. I den frågan har vi också fått stöd i vår bedömning av externa jurister. Vi anser också att mark- och miljödomstolens dom är otydligt motiverad. Det finns utrymme att göra andra bedömningar än de domstolen gjort även i de övriga frågorna, säger kommunjurist Lisa Holmdahl Pedersen.

  Många frågor

  Maria Hagelberg, som är projektledare för Västerport, hade också önskat ett djupare resonemang från domstolen:
  -I domen står till exempel att det är främmande för Varbergs stad att bygga nära vattnet, men för hundra år sedan låg stationshuset precis vid vattenbrynet. Det är ett exempel där vi inte förstår hur domstolen menar.
  -Ett annat exempel är att domstolen anger att fästningen är det enda större byggda objekt som bryter den gröna horisont som markerar stadens slut i öster. Hur viktig är den östra gröna horisonten och när är det tillåtet att bryta den?

  Inga garantier

  Kommunjurist Lisa Holmdahl Pedersen framhåller att ett överklagande också är principiellt viktigt eftersom domen är långtgående och medför stora konsekvenser för Varbergs stadsutveckling, men också kan få efterföljningar för andra stadsutvecklingsprojekt i Sverige.
  -Det finns dock inga garantier att Mark-och miljööverdomstolen går in i mark- och miljödomstolens resonemang, även om det är det vi hoppas. Men får vi prövningstillstånd så tror jag att chansen är god att domstolen kommer granska frågeställningarna.

  Sista datum för överklagande är den 27 maj och kommunen kommer då att lämna in ett så kallat blankt överklagande, där man ber om anstånd med att lämna in sitt yttrande till den 30 september.
  -Det är snart semester både för oss och domstolen, så den tiden behöver vi minst på oss för det utredningsarbete och utvecklande av kommunens talan som nu väntar, säger Lisa Holmdal Pedersen.

  Tre olika tidplaner

  För att kunna överklaga till nästa instans som är Mark- och miljööverdomstolen krävs att domstolen beviljar ett prövningstillstånd. I dagsläget tar det mellan sex månader och ett år att få - eller inte få - ett sådant.
  För kommunen finns därmed tre alternativa, preliminära, tidplaner. Först och främst beroende på om prövningstillstånd beviljas eller inte, därefter beroende på vad domstolen dömer.
  -Som tidigast kan kvartersbebyggelsen vara i gång 2026, om vi får prövningstillstånd och domstolen dömer till vår fördel. Fastställs mark- och miljödomstolens dom måste vi göra ett omtag och byggstart blir tidigast 2029, säger projektledare Maria Hagelberg som betonar att beräkningarna bara är preliminära.

  Västerport: Han leder arbetet med överklagan

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: